terça-feira, 25 de setembro de 2012


Matthew Ward 24 september , 2012


Den opprinnelige plan for den Gyldne Tidsalder; de aller viktigste reformene vil komme samtidig; forandringer som vil følge senere; Avsløringen; Fri Vilje; begrensninger som utenomjordiske vesener er pålagt; Gaia’s visjoner for Jorden; voldsomhetene i Nord-Afrika og Midt-Østen; dokumentet som omtaler Jesus’ hustru; helse i fjerde dimensjon; omfordeling av rikdommer; Jordens oppstigning inn i femte dimensjon.

1. Med kjærlige hilsener fra alle sjeler stasjonert her, dette er Matthew. Utsynet fra vår posisjon høyt over dere kunne sammenliknes med en global orkan med en million øyne det stille området i midten av en massiv storm: voldsomheter som har brutt ut i Nord-Afrika og Midt-Østen, tilfeldig vold som skjer mange andre steder, nasjonale økonomier som sliter tungt eller er bankerott, ustabile regjeringer, tyranniske regimer som fortsatt sitter ved makten og et økende antall flyktninger.

2.Uansett hvor sørgelig det er at disse tilstandene fortsatt plager vår elskede familie på Jorden, er det ikke noe av det som er uventet på dette sene stadium av Jordens oppstigning ut av tredje densitet. Hennes vei gjennom de siste cirka 70 årene har gått gjennom stadig høyere vibrasjonsnivåer og hun har nådd et nivå hvor dualitetens positive og negative energier er på det ekstreme. I følge den opprinnelige planen for den Gyldne Tidsalder, skulle det på dette tidspunktet kun være noen ”tåkestrimer” av negativitet tilbake på planeten, hvis overhodet noen.

3. Gang etter gang har planen måtte revideres for å ta hensyn til de fremherskende forholdene på Jorden. Vi har snakket om det i tidligere meldinger – og det gjorde så visst Hatonn i vårt siste budskap – om en ca ti års forsinkelse i de omfattende forandringene som skulle gjøre at deres verden skulle bli kvitt vold, grådighet, korrupsjon, løgnaktighet, splittelse, sykdom og frykt, alle disse som skaper en så enorm mengde negativitet.

4. Grunnen til at den tiårige forsinkelsen har skjedd, er at for så lenge skulle siden skulle de sjeler som hadde samtykket i å spille de mørkes rolle, som ville gi massene en mulighet til å avslutte tredje dimensjons karma, ha avsluttet denne delen av avtalen. Den andre delen av avtalen var at disse sjelene deretter skulle samarbeide med Lysets styrker og hjelpe til med å forberede Jorden og menneskeheten til den Gyldne Tidsalder. Det hadde ikke vært noen voldsomheter, tumulter, fattigdom eller ekstremvær i dag hvis disse sjelene hadde holdt det de hadde lovet og avsluttet sine mørke aktiviteter og slått seg sammen med Lysarbeiderne. Men de gjorde ikke det. I stedet fortsatte de sine herjinger og ødeleggelser på Jorden og skapte således mer og mer negativitet.

5. Prosessen hvor de gamle systemene skulle vike for de nye ville ha forløpt relativt mye lettere for ti år siden, da de lavere vibrasjonene ville ha hatt en langt mindre uttalt effekt på mennesker og omstendigheter. Dagens mye høyere vibrasjoner intensiverer sterkt alt som er basert i negativitet, fordi den energien nå er i sitt senit. Det kan ikke være på noen annen måte – denne energien må utspille sin rolle raskt, for den kan ikke stanse ”med skrikende dekk” midt i sin ferd, og den kan heller ikke gå inn i fjerde dimensjon sammen med planeten.

6. En annen konsekvens av denne forsinkelsen er at den tredje dimensjons karma-karusell fortsatte å spinne. Mange sjeler som har inkarnert i løpet av de siste ti år, kom inn for å benytte anledningen til å avslutte 3dje dimensjons karmaleksjoner i dette livet, som det aldri har funnes maken til. De valgte meget krevende liv som skulle oppnå utbalansering av karmiske erfaringer, slik at de kunne fysisk bli med Moder Jord når hun stiger opp i den Gyldne Tidsalder eller gå over i Nirvana med fjerde dimensjons utviklingsstatus.

7. Dersom disse to situasjonene kan kalles “dårlige nyheter”, så er den gode nyheten at ikke noen av dem har forsinket Moder Jords ferd fremover det ringeste, eller tvunget henne til å avvike fra sin støe kurs. Hun er på eksakt riktig kurs og fart til å forlate tredje densitet kort før, eller kort etter, slutte av dette året, og da legger hun all negativitet bak seg.

8. Dette forbausende bragd skyldes de millioner av “rolige øyne i den verdensomspennende stormens midte”, disse sjelene hvis Lys skinner strålende klart til tross for oppstanden rundt dem. Alle Lysvesener i Universet hedrer dere som er Lysarbeidere og de millioner som fortsatt ikke er oppmerksom på at deres ”rene levemåte” hele tiden har hjulpet Moder Jord å stige opp. Deres kollektive, urokkelige vilje til å leve i lyset, deres hengivenhet, tålmodighet, mot og vederheftighet har ikke sin like i dette Universet!

9. Det er naturlig å undre seg over hvordan alt dette kaos og rot i verden kan ryddes opp i på den korte tiden som gjenstår før den Gyldne Tidsalder begynner. Det er det ikke mulig å få til. Det har aldri vært slik ment at alle de strålende aspekter av denne vidunderlige Nye Tid skulle stå klar for dere det øyeblikk dere steg over terskelen, men på grunn av den ti års forsinkelsen, vil heller ikke de tidlige stadiene av dyptgripende endringer i livene deres være på plass, slik som det var forutsett av de som lagde de opprinnelige planene.

10. Derfor vil ”storrengjøringen”, eller “utvaskingen” om man vil kalle det det, begynne senere enn planlagt. Imidlertid vil det være slik at frislippet av deres egne avanserte teknologier, som Illuminati har holdt unna dere, samt assistanse fra andre sivilisasjoner og deres teknologier, vil gjøre at arbeidet kan begynne på mange fronter samtidig.

11. Det primære målet er å sørge for det aller mest nødvendige for mennesker i krigsherjede områder og flyktning-leire, samt urfolkstammer og nomadestammer som sliter med store problemer.

12. Krigene vil ha tatt slutt, men mye gjenstår å gjøre i kjølvannet av dem. Bygging av, eller gjenoppbygging, landenes infrastruktur, handelssentre og boliger vil bli satt i gang umiddelbart, ikke bare for de innbyggerne som er der for øyeblikket, men slik at flyktninger kan vende tilbake til landsbyer og byer hvor det finnes bolig til dem, sykehus, skoler og hvor det er rikelig tilgang på rent vann og mat.

13. Utryddelsen av korrupsjon i økonomien vil gå hand i hanske med ditto i regjeringene og byråkratiene, slik at disse funksjonene som har så stor betydning for deres liv, kan begynne å virke med den fulle åpenhet, ærlighet og rettferdighet som ligger naturlig nedfelt i moralske og åndelige ledere.

14. Alt vann, jorden og luften vil bli renset, og giftig avfall, inkludert radioaktivt materiale, vil bli dematerialisert. Områder hvor sykdommer har blomstret på grunn av at mennesker i fattigdom ofte lever under livsforhold med dårlig hygiene, vil bli renset.

15. Andre reformer som raskt vil bli gjennomført inkluderer å få slutt på kulturell praksis og skikker som er urettferdige eller skadelige, samt å legge juridisk døde alle urettferdige lover og reguleringer. Millioner som nå er fengslet på falske anklager, eller medlemmer av minoritetsgrupper som ikke har gjort noe annet galt enn å være på ”feil side” i kriger, vil bli satt fri – og ja, det vil være meget enkelt å identifisere hvem som er uskyldig!

16. Disse er blant de første forandringene som vil skje, fordi denne situasjonen er utålelig for dem det gjelder. Mange millioner dyrs nød – utrydningstruede arter og dyr som er blitt en del av deres diett – er en annen sitasjon som vil bli tatt tak i på alvor.

17. De første bygningsstrukturer, spesielt bolig for alle som er hjemløse i sitt eget hjemland og de som har måttet flykte fra sine hjem på grunn av vold, samt bygninger for medisinsk pleie og skoler, vil være enkle og primitive til å begynne med. Men så raskt som overhodet mulig, vil alle disse typer av midlertidig strukturer bli erstattet av bygninger og strukturer av fin kvalitet.

18. Fri Energi og fornybare energikilder vil litt etter litt overta for olje og gass som dere i dag er så avhengige av. Andre tiltak som snart vil gjennomføres vil også være til stor hjelp i Moder Jords anstrengelser for å rense opp de områder som er mest alvorlig forurenset, slik at avlinger på ny kan vokse i overflod, skogene kan komme tilbake og elvene kan strømme fritt slik Naturen har ment det skal være.

19. I følge den opprinnelige master-plan for den Gyldne Tidsalder, skulle alle disse enorme forbedringene i deres verden allerede ha funnet sted. Det globale nettverket av korrupsjon, som i så lang tid har gjort det mulig for Illuminati å kontrollere verdens folk, skulle det ha vært slutt på og de sannheter som har blitt holdt skjult for dere skulle gradvis ha kommet ut for å gi befolkningen bedre tid til å ta disse realitetene inn over seg.

20. Dere er nå på vei inn i det dere ville kalle “kontinuum”, hvor det ikke er flere tiår tilgjengelig av deres lineære tid for at alt dette skal kunne skje ”trinnvis” – de forbedrende tiltakene må skje med størst mulig tempo og effektivitet. Noe forvirring og kaos er uunngåelig på grunn av at det haster slik med å få de viktigste forandringene i gang, men det vil være kortlivet. De mørke sjeler og hjerter som ville prøve å skape kaos for å forhindre disse forandringene, vil ikke lenger være her på planeten, og de mennesker som er her vil være kjærlighetsfulle, hjelpsomme og fullt innstilt på samarbeid!

21. Min mor har mottatt en mengde spørsmål, dels ansporet av Hatonn’s kommentarer om tidspunket for å introdusere vår familie fra Universet, og den avgjørende betydning som presidentvalget i USA har, og tildels en rekke andre temaer som svirrer i hodet på folk. Vi skal med glede svare på spørsmål i disse kategoriene.

22. Vår familie fra Universet kan ikke – ei heller ville de – “bare lande og ordne opp i allting”. Å finne det beste tidspunktet for landing, og for at de brødrene og søstrene som allerede er blant dere, skal identifisere seg, er det Universets Høyeste Råd som beslutter, og de er veiledet av Gud. Ene og alene fra denne høyeste av alle bevisstheter kan det mest fordelaktige tidspunkt avgjøres, slik at det blir best for alle parter.

23. Hensikten med det som vanligvis omtales som Avsløringen” har overhodet ikke noe å gjøre med noe lands politiske system. Hensikten er å bevise det som har blitt ignorert og benektet av regjeringene rundt om i verden, at det finnes mange høyt utviklete sivilisasjoner i dette Universet og noen av dem har representanter midt i blant dere.

24. Ja, det er sannsynlig at det kan bli betydelig oppstyr når romskip lander, men alt som er mulig vil bli gjort på forhånd, av noen av deres ledere, og de ekstraterrestrielle som har bodd blant dere lenge, for å unngå ”masse-hysteri”. Dere kan hjelpe til gjennom å forberede deres familie og venner ved å fortelle dem at de tusenvis av observasjoner som er gjort av romskip gjennom årene, tydelig viser at disse sivilisasjonene kommer i fredelig hensikt – for hvis de ikke gjorde det, ville de ha invadert Jorden for lenge siden.

25. Under Skaperens Lov som styrer livet i dette Universet, er det aldri tillatt for et opplyst vesen å blande seg inn i beslutninger tatt av Fri Vilje hos noen person i det hele tatt. Dette gjelder også overfor deres egne familiemedlemmer som lever på Jorden, selv om har tendens til å gjøre beslutninger som vil føre dem inn i store vanskeligheter som de ikke valgte i sin sjelekontrakt.

26. Det eneste unntak som finnes til Loven om Fri Vilje, er Skaperens eget – den kan ikke brukes til å starte en krig med atomvåpen. I samsvar med Moder Jords beslutning av Fri Vilje umiddelbart etter ”9/11”, så skal ingen forsøk på større terroraksjoner kunne lykkes. I begge tilfeller, så er det Gud’s ansvar og forhindre slike forsøk. Han har gitt autorisasjon til sivilisasjoner som har teknologi som kan forhindre slike forsøk, til å oppfylle disse mandatene, og det har de allerede gjort med suksess ved mer enn et dusin anledninger.

27. Hva derimot alle Lys-vesener har tillatelse til å gjøre – og som de gjør med glede! – er å sende Kjærlighet/Lys energi til alle sjeler på Jorden for å hjelpe dem å løfte sin bevissthet og oppnå åndelig klarhet. Det å oppnå høyere åndelig våkenhet og bevissthet er hva alle sjeler i hele dette Universet ønsker på sjelenivå.

28. De som tar imot lyset, begynner å åpne sinnet og hjertet, og det fører til at de gjør klokere beslutninger og vennligere handlinger. Men enhver sjel har rett til, med sin Frie Vilje, og velge om de vil ta det imot eller ikke – det er aldri i et Lys-vesens tanker å utøve innflytelse på noen, utover å sende Skaperens rene Kjærlighet/Lys essens.

29. Dere kan ikke måle den mengden med Lys som andre sivilisasjoner sender inn til Jorden, så det er ikke noe grunnlag for den tanken at hvis de bare ville sende mer Lys, så ville alt mørke forsvinne. Den tanken tar ikke hensyn til den Frie Vilje hver eneste sjel har fått som gave fra Gud, med de to unntak som er nevnt ovenfor.

30. Gaia, Moder Jords sjel, ønsker at alle livsformer på hennes planetkropp skal blomstre i overflod og leve sammen i fred, kjærlighet og harmoni med Naturen. Å gjøre alt klart for Jordens inngang i den Gyldne tidsalder, og manifestasjonen av Gaia’s visjon, innebærer at man løfter seg over ethvert aspekt av tredje tetthet , hva enten det baserer seg på politisk, ideologisk, kulturell, samfunnsmessig, økonomisk eller religiøs separatisme.

31. Hvis du ønsker at dine barn skal arve en verden fri for ethvert spor av mørk energi, da deler du Gaia’s visjon. Dersom du ønsker at ledere og myndigheter på alle nivåer, det være seg i lokalsamfunnet, nasjonalt eller internasjonalt, skal samarbeide for at alle mennesker skal få det bedre, da deler du hennes visjon. Om du ønsker at planeten som er ditt hjemsted skal bringes tilbake til det paradis den en gang var, da deler du hennes visjon. Dersom du ønsker at kjærlighet, ærlighet, vennlighet, sjenerøsitet og rettferdighet skal være fremherskende hos alle mennesker på planeten, da deler du hennes visjon. Hvis du ønsker at alle mennesker skal respektere dyrenes sjel og leve i fullkommen harmoni med Naturen, da deler du hennes visjon.

32.Så la oss nå se på en del andre spørsmål som har kommet inn.

33. Ja, det er riktig at Illuminati hadde en finger med i spillet i forbindelse med oppblomstringen av vold i Nord Afrika. Deres underjordiske baser ligger riktignok i ruiner, men deres hemmelige agenter driver fortsatt å hisser opp folk over alt hvor de kan komme til. På bakgrunn av det spenningen publiseringen av en provoserende, irrasjonell film hadde skapt, klarte agentene lett å manipulere folk og skape et eksplosivt raseri blant mange Muslimer, mens det samtidig var mange andre av samme tro som tydelig gav uttrykk for at de var meget sterkt imot slik voldelige reaksjoner. Dette er et eksempel på hvordan de fremherskende høyere vibrasjonene intensiverer alle karaktertrekk og atfred, ved at det ”gode” blir bedre, og det ”dårlige” verre.

34. Den biten av et gammelt dokument som nevner Jesus’ hustru som ble oppdaget her forleden, er ingen ”tilfeldighet” – ingen ting er tilfeldig! Den ”kom frem i lyset” som et første skritt som kunne inspirere Kristne til å bli mer åpne for sannheten om Jesus’ lange samliv med sin elskede hustru Maria Magdalena og barna deres.

35. Selv om ethvert tilfelle vil være like ulikt som hvert menneske er det, så er det generelt slik, at kroniske sykdommer ikke vil bli kurert umiddelbart etter at de som lider av dem kommer inn i fjerde dimensjon. Det er vel riktigere å si at disse helsetilstandene gradvis vil lindres og personen vil etter hvert få tilbake en sunn helse. At aldring reverseres vil også gå gradvis, på samme måte som gjenveksten av lemmer, tenner og organer vil gå litt etter litt.

36. Nåværende medisinsk praksis vil ikke endres brått på slutten av dette året, men helsebringende terapier og stoffer som i dag er forbudt, vil bli fritt tilgjengelige. Ja, dette inkludere marihuana, og folk vil velge å bruke det med omhu. Illuminatis representanter i den farmasøytiske industrien har, gjennom sin mektige innflytelse i de amerikanske medisinmyndighetene (FDA), den amerikanske legeforeningen (AMA) og senteret for sykdomskontroll (CDC) sørget for å forby alt som kunne true deres profitt, men på slutten av året vil de ikke lenger være her så de kan gjennomføre disse lovene.

37. Den fullstendig uakseptable forskjellen mellom de som er rike og de som har nærmest ingen ting vil det bli slutt på, men ikke ved å ta pengene fra dem som har tjent dem på hederlig vis og gi dem til de fattige. Vi kjenner ikke detaljene i omfordelings-prosessen, men vi kan garantere dere at den vil bli rettferdig og ikke nekte noen den rikdom de har tjent på ærlig vis. Hensikten er å finne igjen de nærmest ufattelige formuer som er ervervet på hensynsløst og ulovlig vis og gjemt vekk, og å bruke disse midlene til å gjøre livet bedre for alle mennesker i hele verden som lever i fattigdom. Denne omfordelingen er uavhengig av både det nye pengesystemet basert på edle metaller og tilbakeføring av retten til jordens naturressurser, som Illuminati har hatt kontroll over, til sine rettmessige eiere.

38. Vi vet ikke hvor lang tid det vil ta for planeten å gå fra fjerde til femte dimensjon – det er avhengig av jordboernes kollektive bevissthet. Vi ber dere huske på at planetens oppløftelse ut av tung tredjedimensjons tetthet og inngang i 4de dimensjon på mindre enn 80 år, er unikt i Universet! Noen sivilisasjoner bruker mange tusen år på å oppnå det, men ingen har heller blitt gitt den omfattende, intense og konstante assistanse som Jorden har mottatt.

39. Det ville ikke være realistisk å tro at det å reise gjennom 4de dimensjon og godt inn i 5te vil skje på et øyeblikk, når man tenker universelt. Når planeten er kommet godt på plass i 4de dimensjon og alle reformene er gjennomført over alt, så vil de høyt utviklete vesenene, som kom for å hjelpe med gjennomføringen, ønske å reise tilbake til sine hjemsteder. Gjennom resten av Jordens reise til hennes destinasjon i femte dimensjon, vil hun stå på egne ben, og hastigheten på hennes oppstigning vil være i samsvar med jordboernes kollektive bevissthet, som ikke lenger omfatter disse høyt utviklete vesenene.

40. Kjære, høyt elskede Familie på Jorden; det å leve i uforbeholden kjærlighet er en glede som det ikke finnes maken til. Det er vårt ønske at også dere, ganske snart, skal få oppleve dette.
______________________
Suzanne Ward
I Lys og Kjærlighet

Oversetter: Leif

sábado, 8 de setembro de 2012


Matthew Ward 1. september 2012

Oppstigningsprosessen i rute; Jordens er på vei mot 5te dimensjon; Pågående assistanse fra utenomjordiske; Avsløringsprosessen; Hatonn: Obama’s gjenvalg er nøkkelen til vår stjernefamilies ankomst, Den overordnete planen for den Gyldne Tidsalder; frykt hemmer sjelens utvikling

1. Dette er Matthew, med kjærlige hilsener fra alle sjeler som er stasjonert her. Det er en stor forventning og spenning i luften for alle sjeler av Lyset – nedtellingen frem mot terskelen til Jordens Gyldne Tidsalder dreier seg om måneder og uker, ikke årtier og deretter år som da hennes Oppstigning begynte!

2. Spesielt blant nylig oppvåknete sjeler, men også blant enkelte lysarbeidere som har arbeidet dedikert i mange år, er det ulike oppfatninger om to aspekter ved denne kulminasjonen som er unik i Universet: Oppstigningen i seg selv og Avsløringen. Noen betrakter disse som enkeltstående hendelser som ikke har noe med hverandre å gjøre, mens andre ser på Oppstigningen som en prosess og Avsløringen som en begivenhet. Vi skal drøfte vårt perspektiv på disse pågående prosessene som er to sider av samme mynt, kan man si.

3. Ved slutten av 1930 årene hadde den økonomiske depresjonen rammet deres samfunn hardt og fremveksten av Tysklands Tredje Rike førte til invasjoner av naboland. Gaia, Jordens sjel, visste hva som var i gjære i hennes energifelt av potensial. Hun visste at hennes planetkropp, som hadde mistet nesten alt Lys, var for svak til å overleve den uunngåelige Annen Verdenskrig og andre ufattelige grusomheter som ville følge takket være det grepet mørket hadde på menneskehetens kollektive bevissthet.

4. Det er grunnen til - og det tidspunkt – da hun ropte om hjelp. Den umiddelbare respons var en massiv infusjon av Lys fra fjerne sivilisasjoner som gjorde det mulig for henne å rive seg fri fra den dype tredjedimensjons tetthet og langsomt begynne å løfte seg inn i høyere energinivåer, om enn fortsatt av stor tetthet. Det var begynnelsen på hennes Oppstigning.

5. Nå skal vi spole raskt frem til det inneværende året. I løpet av de siste dagene i dette året og de første dagene i 2013 vil planeten reise gjennom det kosmiske vindu mellom tredje og fjerde densitet, hvorunder begge densitetenes energi-tentakler blander seg med hverandre en kort periode, før planeten går inn i fjerde dimensjon, hvor Jordens Gyldne tidsalder begynner.

6. Men denne vidunderlige milepælen er ikke slutten på hennes reise. Oppstigningsprosessen vil fortsette helt til planeten er trygt forankret i femte dimensjon, hvor Gaia opprinnelig kom fra, på samme måte som hennes planetkropp. Etter årtusener i de lavere densiteter, som sammenfalt med den kollektive bevissthet i den ene sivilisasjonen etter den andre, vil da Gaia’s kropp ha kommet hjem.

7. Sannelig, Jordens avreise fra tredje dimensjons tetthet vil bli kunngjort med glede i hele det Lysende Univers! Imidlertid vil det å vite at denne strålende prosessen vil fortsette i mange, lange år framover, forhindre at de som forventer en dramatisk begivenhet på den 21ste desember blir motløse. Om ikke noe av spektakulære proporsjoner hender på den dagen eller innenfor denne korte tidsrammen, hvor trist ville det ikke være om de som regner med noe virkelig spektakulært ville bli så nedstemt, at de på sjelenivå slutter seg til andre som også velger å ikke forbli på planeten av ulike årsaker.

8. Men la oss nå snakke om Avsløringen. Fordi dere har satt den i forbindelse med en offentlig kunngjøring om nærværet av deres familie fra stjernene, er det mange lysarbeidere som føler seg motløse fordi ingen slik kunngjøring har skjedd, enda så nær vi er slutten av år 2012.

9. Selv om Illuminatis maktapparat har blitt revet fra hverandre, har de fortsatt sterk innflytelse på en del områder, og ett av dem er media. Ved å undertrykke informasjon som de ikke ønsker at dere skal vite om, så har sørget for at majoriteten av befolkningen ikke har fått vite om at sjeler fra åndeverdenen og intellektuelt avanserte sivilisasjoner omgir planeten med tusener av skip, eller arbeider side om side med dere, eller lever i Jordens Indre. På den måten har de fleste mennesker i verden ingen som helst forventning om å møte medlemmer av deres Universelle familie. Således er det en mangel på sann kunnskap om dem i den kollektive bevissthet og svært få tanker om å ønske dem velkommen.

10. Dette, kombinert med de mørke makthavernes grep på en del militære sektorer, kan utgjøre en risiko for dere, og for dem som lander, og dette fortsetter å forsinke kunngjøringen og at vi kan lande i noe større antall. Men det dere kan være sikre på, er at dette har ikke minsket et fnugg på hjelpen fra deres brødre og søstre!

11. På bakken gjøres det likevel avgjørende fremskritt i all stillhet og mannskapene på våre skip fortsetter å bruke sin teknologi om bord for å redusere giftig forurensning og å blokker funksjonaliteten til atomvåpen og andre mektige våpen. De lindrer effekten av jordskjelv, bremser vindhastigheten i stormer og styrer de største stormene vekk fra tettbefolkede områder, mens de samtidig tillater den samme mengden med negativ energi å bli transmutert. En kontinuerlig koordinering mellom etterretningsenheter på bakken og i luften sørger for å forpurre Illuminatis hemmelige operasjoner, som forsøker å iverksette organisert terrorisme, langvarige strømbrudd og forstyrrelser i kommunikasjonssystemer.

12. Så for at deres personlige Lys ikke skal svekkes av negative følelser fordi det ikke har vært noen “Avsløring” ennå, så ber vi dere å utvide dens definisjon, blottleggelse eller tilsynekomst, til å inkludere det dere ville kalle ”å komme frem i lyset”. For det er nøyaktig det som har foregått helt siden Jorden begynte på sin egen Oppstignings-prosess.

13. I disse tidligste årene var det ikke noe bevis på at noe uvanlig foregikk, men etter hvert som Jordens reise fortsatte og Lysets intensitet økte, begynte det å avdekke avskylige aktiviteter som tidligere bare var kjent av de ondsinnede mennesker som utførte dem og de som var direkte berørt. Når etter hvert dette mørket, som hadde fått foregått i det skjulte gjennom så lang tid, begynte å bli belyst, begynte disse menneskene også å åpne sine hjerter og sitt sinn, uten at de forsto at de også ble påvirket av Lysets vibrasjoner.

14. Se for eksempel på den verdensomspennende holdningsendringen til krig. De allierte styrkenes forenende ånd under den andre verdenskrig – at det er patriotisk å drepe og ærerikt å dø – har langsomt endret seg til globale demonstrasjoner og meditasjoner for fred. Tenk også på hvor mye informasjon som har kommet frem i lyset om korrupsjon i styresmaktene, fra kommunenivå til nasjonalt nivå, og i internasjonale konserner og finansinstitusjoner. Pedofili har blitt avslørt i presteskapet og i organisasjoner som tidligere ble oppfattet som et trygt sted for barna deres – og hvordan individer som dere hadde sett på som mentorer eller idoler har falt fra sin pidestall, når deres mørke karaktertrekk ble avslørt.

15. Så kan dere nå sette disse avsløringene og alle andre inn i sin rette sammenheng – et integrert aspekt av Jordens Oppstigning. Etter hvert som planeten løftet seg opp gjennom progressivt høyere energiplan, så har også flere og flere områder av kriminalitet og motbydelige tilstander som en gang var skjult, kommet frem i lyset. Dette var av avgjørende betydning for at folk skulle se hvordan mørke energier kontrollerte deres liv, og i lys av denne innsikten, fant de motivasjonen til å frembringe forandringer som var til gode for menneskene.

16. Lys-energien fra deres sivilisasjons økende bevissthet, aspirasjoner og aksjoner har løftet deres kollektive bevissthet hele veien, parallelt med Jordens oppstignings-reise. Bare noen-og-sytti år tilbake var hun i dødskramper! Det at hun klarte å komme seg ut av tredje dimensjons densitet og nå er kommet så langt at hun står på terskelen til fjerde dimensjon, er en bragd som aldri har skjedd med slik fart og omfang noe sted i Universet.

17. Når dere ser avsløringene som en essensiell del av oppstignings-prosessen, og uløselig knyttet til den, så er det ingen grunn til å føle skuffelse eller motløshet fordi offentlig anerkjennelse av vårt nærvær ennå ikke har skjedd. Men dere kan stole på at det vil skje! Når vi blir tatt i mot offentlig av spesifikke statsledere, vil det være kronen på verket for hele avsløringsprosessen, og på samme vis som dere, venter er også vi fulle av forventning på den merkedagen!

18. Vi vet at det å vite Når? er svært viktig for dere, så jeg har spurt Hatonn om han kan gi oss noe fersk informasjon om det:
Takk for at du spør meg, Matthew. Først vil jeg si at jeg er helt på linje med deg i alt du har sagt om avsløringen og om hvorfor den offentlige velkomsten ennå står ”på vent”. Og takk for at du forklarer at mannskapene på skipene våre gjør alt det de kan for å hjelpe mens de venter på å kunne lande, og våre mannskaper på bakken arbeider like hardt på sin side. Vi har vært klare i over et tiår på å få dette ”showet” i gang.
Men for å snakke om når vi vil bli “kunngjort”, så er sikkerheten fortsatt et tema, selvfølgelig, men det nye nøkkelpunktet er presidentvalget i USA i november. Det er av avgjørende betydning at Obama fortsetter som president. Og det har ingen ting med politikken i det landet å gjøre, eller i noe annet land for den sakens skyld! Det har alt å gjøre med den overordnete plan for den Gyldne Tidsalder.
Denne planen er i overensstemmelse med hva Gaia, Jordens sjel, ønsker. Hun ønsker en verden som lever i fred, der alle har sin rettmessige del i godene og hvor hver eneste sjel respekterer alle elementer av hennes Natur-rike. Det høyeste råd i Universet valgte som en av de viktigste spillerne, en sjel med meget høyt utviklet åndelig status, urgammel visdom og erfaring fra verdensledelse i mange av sine inkarnasjoner. Den sjelen er Barack Obama.
Han ble født med, og har holdt levende i seg, Gaia’s visjon for Jorden, og han har inspirasjon og kvalifikasjoner til å oppnå den. Hans gjenvalg er imperativt for at planen skal kunne settes ut i livet, fordi hans opponent ikke har evnen til, og heller ikke er interessert i, å gjennomføre de forandringer som planen krever.
Vi er totalt upolitiske og vi forsøker ikke å gjøre Mitt Romney liten! Men grunnen er at han, og de som deler hans synspunkter, ikke er motiverte for å endre status quo når det gjelder penger. Og den vanvittige forskjellen mellom de få som har milliarder og de milliardene som har lite eller ingen ting kan ikke fortsette. Og det vil ikke fortsette. Jorden vil ikke tillate at den ulikheten fortsetter.
Jeg tror det er nødvendig å se litt mer på det store bildet her. Den overordnete planen hadde i seg at noen individer skulle forårsake ulike lidelser som ville gi mange, mange sjeler en sjanse til å avvikle sitt tredje dimensjons karma og utbalansere tidligere livs erfaringer, slik at de kunne bli med Jorden opp. Da denne delen av planen var gjennomført for ca ti år siden, var det meningen at disse individene skulle gå over på Lysets side. Det gjorde de ikke, og det er grunnen til at krig, fordommer, korrupsjon, grådighet, splittelse, terrorisme og andre destruktive 3D tilstander ennå fortsetter.
I den opprinnelige planen var det meningen at alt dette nå skulle høre fortiden til. Det var meningen at når Obama ble president, så skulle han ha støtte fra hele verden i sin visjon om å forene alle verdens folk og lede deres verden inn i den Gyldne Tidsalder. Planen hadde lagt opp til at dere og vi skulle møtes for ti år siden og arbeide skulder ved skulder med å rydde opp det griseriet som forurenset planeten deres, som var forårsaket av grådige maktmennesker som ikke hadde noen omtanke hverken for Jorden eller menneskeheten.
Vel, vi venter ennå, og Obamas innsats for å bringe reformer har blitt blokkert av hans motstandere i Kongressen eller styrtrike individer som kontrollerer de fleste av kongressens medlemmer. Gjennom dødstrusler mot sin familie eller blokkerende stemmegivning, har Obama blitt tvunget til å ta beslutninger som er i strid med hans samvittighet og hans visjon for verden. Etter at han fikk vite at han og hans familie har vår beskyttelse, kunne han legge vekk denne dype bekymringen, men han må fortsatt stri med urokkelig partitrohet, blatante løgner og forvrengninger av fakta.
Det er det som dominerer alt som skjer i USA nå, mens det som skulle ha opptatt dem, er hvordan denne nasjonen vil samarbeide med andre land for å finne løsninger på den bedrøvelige tilstanden verden befinner seg i! Hvis det at vi viser vår tilstedeværelse for hele verden skulle bli tunga i vektsskålen for at Obama beholder sin posisjon, så vil vi gjøre det i tilstrekkelig tid før valget. Dersom vi ser at hans gjenvalg er sikkert, vil vi gjøre vår entré kort etterpå.
Og jeg må understreke nok en gang at dette ikke har med politikk å gjøre. Så snart vi kan være blant dere, så vil ikke politiske forskjeller være tema i noe land i det hele tatt. Sannheten om oss og om mange andre temaer som vil bli brakt ut i lyset, vil være det.
Matthew, det er omtrent så nær jeg kan komme med hensyn til en ”dato når vi vil kunne stå åpent frem”. Takk for at du gav meg anledning til å formidle dette.

19. Hatonn, vi takker deg for at du redegjorde så klart om situasjonen og for din forsikring om at, enten det blir kort før eller kort etter valget, så vil den offentlige velkomsten av vår Universale familie skje snart! Det gjør slutt på vår bekymring om at noen sjeler skulle ville forlate planeten dersom intet dynamisk hender 21ste desember – det spektakulære drama vil komme når vår familie fra stjernene blir introdusert!

20. Mine høyt elskede Lysarbeidere, vi vet at deres sterke følelse av at det haster med en offentlig kunngjøring om andre sivilisasjoner går mye dypere enn nysgjerrighet. Det er deres dyptfølte ønske, fra bunnen av deres hjerter, om at krig og omfattende lidelse og voldshandlinger skal ta slutt.

21. Som vi har stadfestet i tidligere meldinger, så henger dette i stor grad sammen med de fremherskende vibrasjoner i denne tiden, som forsterker dualitetens særtrekk og atferder – ”det gode” blir bedre, ”det vonde” blir verre. Og i samsvar med hva Hatonn sa om den opprinnelige planen, så var det meningen at ”bare det gode skulle ha blitt bedre” på dette tidspunkt.

22. Mens enda flere år av mørke har forårsaket forferdelige vanskeligheter for mange mennesker, så er det av store viktighet hvordan det har påvirket deres sjeler. I de tilfeller der et kort liv, traumer og alvorlige prøvelser ikke var en del av en persons sjelekontrakt, så har den guddommelige nåde gitt dem en høy åndelig status. Og når de som har stått for onde handlinger har gått ut over sin kontrakt, så har de mistet sin status og fått store tilbakeskritt. Det betyr at den sykliske natur i en sjels evige liv ikke har blitt alvorlig negativt influert på grunn av disse ekstra årene i mørket, og mange, mange sjeler gjorde kjempesprang fremover både åndelig og intellektuelt.

23. Vi føler at det er viktig nok en gang å snakke om hvor unødvendig det er å føle frykt for noe som helst. Dere har sett at alle deres bekymringer om terrorisme under de Olympiske Lekene var unødvendige. Vi oppfordrer dere på det sterkeste til å putte alle fryktskapende påstander, spådommer og rapporter i samme kategori – de vil ikke bli til virkelighet! Dette betyr ikke at Illuminati ikke har til hensikt å prøve å skape frykt. Men det betyr at på samme måte som deres tidligere forsøk har feilet på grunn av intervensjon fra vår familie fra stjernene og deres representanter på bakken, så skal alle deres andre planer møte samme skjebne helt til alt mørke er overvunnet. Og det vil være snart!

24. Når Jorden er kommet så langt i sin oppstigning, så kan selv ikke frykten til mange individer forsinke eller avlede henne fra hennes kurs. Men slik frykt kan forsinke individets vekst, både åndelig og med hensyn til bevissthetsnivå. Vi omfavner dere med uforbeholden kjærlighet, denne sterkeste av alle energier i hele Universet. Om dere bare vil ta den imot, så kan dere være uten frykt for det som ligger foran dere og se fremover med glede og opprømthet til de gjenstående dagene av dette året og alle år som følger. Vel, la oss ”korrigere” oss selv litt her – det finnes ingen lineær tid i det kontinuum dere er raskt på vei inn i, så heller enn å si år, la oss si alle de liv som ligger foran dere.

25. Hele veien på deres lange reise gjennom dette livet, har vi reist med dere i ånden, og vi gleder oss sammen med dere for hvert skritt som bringer dere nærmere deres seierrike inntog i Jordens Gyldne Tidsalder.
_____________________________

KJÆRLIGHET og FRED.
Suzanne Ward


(Kommentar fra Suzy: Earth’s Golden Age – Life beyond 2012 (Jordens Gyldne tidsalder – livet etter 2012) vil være tilgjengelig om cirka en uke som e-bok for Kindle på Amazon.com. Den trykkede versjonen vil komme ut senere i høst.
For to uker siden hadde jeg den utrolige gleden av å delta på “Transformation 2012” (Forvandling 2012) i Pagosa Springs, Colorado. De 150 deltakerne på konferansen tilførte planeten masse Lys!
Jeg vil også holde foredrag på ”Scenario 2012”, 26-28 oktober i Sedona, Arizona. Denne konferansen vil også være en møteplass for beslektede sjeler, hvis kjærlighetsfylte energi vil bidra mye til Jordens Lys-mengde.  www.the2012scenario.com

Nylig ble jeg intervjuet for “White Buffalo: An American Prophecy”, fire brødres åndelige odysse for å avdekke hva Skilpaddeøya’s urgamle, hellige visdom bærer løfte om for Amerika. Dokumentarfilmen vil bli utgitt senere i år. 

Produksjonens hjemmeside er:  www.whitebuffalomovie.com

Oversetter: Leif