quinta-feira, 1 de junho de 2017

Norsk -- Matthew Ward, 30. mai, 2017


Matthew Ward, 30. mai, 2017
Med kjærlighetsfulle hilsener fra alle sjeler som er stasjonert her, dette er Matthew. Irrasjonelle terrorhandlinger og myndigheter som voldelig slår ned på borgernes protester er uunngåelig når en tredje dimensjons sivilisasjon fullfører sin karmiske læring og erfaringer slik at de kan utvikle seg videre. Vi ber dere inderlig om å ikke fokusere på de sørgelige aspektene ved slike hendelser, men heller urokkelig å fortsette å utstråle deres lys, det oppdraget dere valgte for å hjelpe Jordens folk å våkne åndelig og bevissthetsmessig og la seg inspirere til å forvandle sin verden til den Gyldne Tidsalder.
 Vi har blitt spurt om hvordan det å “bare utstråle lys” kan hjelpe Jorden og andre har spurt om hvordan lys som absorberes av kroppens celler fremmer vekst på det åndelige og det bevissthetsmessige området. For å si det så enkelt som overhodet mulig; lys er bevissthet, informasjonen i cellenes DNA, og DNA er det som designer alt liv i dette universet. For en del år tilbake snakket jeg om dette temaet og jeg ba min mor om å kopiere inn deler av det budskapet. 
Ikke bare er det den kollektive bevisstheten som forårsaket at planeten stupte ned i dyp tredje densitet og holdt den fast i denne hengemyra gjennom årtusener, men i den senere tid er det nettopp den kollektive bevisstheten som har bidratt til å løfte den ut derfra. Og fordi Jorden elsker alle sine beboere som har sitt liv her, ivrer hun for at sjeler støtt og stadig utstråler sitt lys inn i den kollektive bevisstheten hvor det kan tilby slumrende sjeler det «løft» inn i åndelig bevissthet og de cellulære forandringer de trenger for fysisk å kunne bevege seg inn i den Nye Tidsalderen.
Jeg har blitt spurt om hvorfor disse cellulære forandringene er nødvendige og jeg tror at mitt svar vil vise dere hvorfor deres hjelp med å skape denne vidunderlige Tidsalderen er slik en storslått triumf. Når dere absorberer lys, så bringer dere kroppens DNA tilbake til den tilstanden det var i før de mørke kreftene forandret menneskehetens cellulære struktur for «gjøre dem nærmest bevisstløse» intellektuelt, åndelig og fysisk. Hvis det er noe som kunne kalles en «synd» så måtte det være å gripe inn i en sjels vekst og utvikling, og stikk i strid med de universelle lover, så var det nøyaktig det de mørke kreftene gjorde med en hel sivilisasjon.
I de høyere densiteter er cellene krystallbaserte og deres oppbygning innbefatter karaktermessig renhet, åndelig klarhet og et langt liv i fysisk kropp fri for all disharmoni/ubalanse, det dere kaller syk-dom. Og motsatt, så inviterer celler hos tredje dimensjons livsformer de lavere karakteregenskaper assosiert med ondskap, så vel som enormt redusert tenkeevne, alvorlig svekket vilje, samt en hærskare av fysiske, emosjonelle og mentale svakheter. Mange liv hvor disse karakteristika og svakheter var dominerende i folks kropper og gjenspeilet i deres tanker, følelser og atferd, ble lagret i kroppens cellulære minne og bragt videre fra den ene generasjonen til den neste.     
Det var denne diabolske forandringen av menneskehetens «oppsett», for tusener av år siden, som fikk sjelenes personasjer til å gå inn i en nedadgående spiral fra lysets plan og ned i dyp tredje densitet, som gjorde det mulig for lakeiene til de mørke kreftene på denne planeten med letthet å kunne holde massene i uvitenhet om sin herkomst i lyset, deres ubegrensete manifesteringspotensial og at sjelene aldri kunne bli atskilt fra Gud eller hverandre. Å klare å komme seg ut av dette nivået av begrensninger, hvor de mørke kreftene hersket ved hjelp av sitt mektige verktøy og livsenergi – FRYKT! – krevet et heroisk mot hos de sjelene som gang på gang inkarnerte med intensjonen om å overvinne dem mørke innflytelsen, men mislyktes. De fleste av dere tilbragte hundrevis av liv i denne prøve-og-feile syklusen, men denne gangen har dere lykkes å bryte dere fri fra den! Ved å ta imot og absorbere lyset har dere gjenvunnet deres gud- og gudinne-selv og inntar nå deres rettmessige plass i vår universelle familie. [9. mars, 2009]
Jeg ba også min mor om å kopiere inn den delen i en av bøkene som gir ytterligere innsikt. [På slutten av 1995, mens Matthew fortsatt var i Nirvana, ble de telepatiske kommunikasjonslinjene forsterket for å forhindre at mørke krefter kunne bryte inn i lys-veseners budskap, og det følgende utdraget av “Illuminasjoner for en Ny Æra” ble formidlet av det han kalte en “gruppe-bevissthet“]
Kan du fortelle meg noe om tolvstrenget DNA?
Mor Suzanne, vi vil med glede fortelle om det. Den tolvstrengers DNA som tidligere eksiterte i menneskene på Jorden, blir gjenetablert for å forberede dere til å kunne assimilere lyset som stråles inn til dere for å løfte deres åndelige og bevissthetsmessige kontakt med de høyere vibrasjoner fra høyere densiteter. I fallet nedover fra begynnelsen av Skaperverket, ble det opprinnelige 30 strengers DNA redusert inntil det nådde det nåværende nivået i tredje densitet.
DNA er lysets substans i den fysiske kroppen på cellenivå. Da den fysiske virkeligheten ble til, så lang tilbake i tid at vi på vårt nåværende nivå ikke kan fatte det, var alt i total konformitet med Skaperens byggematerialer og ingen satte spørsmål ved dette eller avvek fra det. Alt skaper-materiale var av lys.
Etter hvert som materialet ble” tettere”, fikk større densitet, for å manifestere i fysisk form snarere enn kun lys og bevissthet, krevde dette strukturelle endringer i DNA elementene.  De ble tettere i sin komposisjon etter hvert som kropper med høyere densitet og byggesubstanser av høyere tetthet ble visualisert og manifestert. Til slutt ble densiteten slik at det opprinnelige 30-strengers DNA ble redusert til kun én streng i den mest primitive livsform som er mulig, hvilket dere kanskje ville kalle sub-biota. Dere kjenner ikke til disse ettersom det på Jordens nivå kreves minst to DNA strenger.
Denne nedstigningen i stadig større densitet var fokus for Jord-menneskenes liv i en lang periode, og slik har det seg at planeten deres ble befolket av mennesker hvis stadig synkende antall DNA- strenger var det naturlige resultat av deres skaper-intensjoner. Akkurat som intensjonen om å skape liv med minimalt antall DNA-strenger muliggjorde akkurat dette, så er det samme sant i den tilsvarende økningen av antall strenger etter hvert som sjeler søker høyere former for manifestasjon.  Dette er i ferd med å skje på Jorden ettersom en del sjelers intensjon er å stige opp i stedet for å være statisk på samme nivå.
Tusen takk, mor. Hvis dere tenker på hvor ofte vi har sagt at lys og kjærlighet er samme energi og at denne energien er den aller mektigste energien i kosmos, så kan dere forstå at når lyset er alvorlig redusert i folks celler, så er det samme tilfelle med deres evne til kjærlighet – og kjærlighet en nøkkelen til selv-utvikling og til å forvandle verdener.
Og nå, kjære familie, forstår også dere hvorfor bare det å “utstråle sitt lys” er en uvurderlig hjelp for Jorden og alle hennes livsformer. Og i tillegg, ved så å gjøre, endrer cellene deres seg til krystallinsk DNA-struktur hvilket gjør DNA-ekspansjon mulig, og således høyner dere deres egen evolusjonsmessige tilstand. Men dette gjør ikke at deres bidrag er kun selv-tjenende – gjennom alle tidsaldre har sterkere sivilisasjoner hjulpet de svakere og det er på denne måten livsformer har gjort fremskritt med hensyn til å gjenerverve det DNA de opprinnelig var utrustet med. I løpet av Jordens oppstigningsreise, som har tatt henne til stadig høyere vibrasjonsplan, har noen sjeler som er inkarnert der designet sine personasjer med fire DNA-strenger og antallet sjeler som gjør dette er stadig økende.                 
“Kan du være snill å spørre Matthew om han kan hjelpe oss å forstå hvordan verdensøkonomien kan bli reorganisert på en måte som vil være mer rettferdig og slik at alle mennesker blir tilgodesett.” Vi kan kun tilby generell informasjon ettersom detaljerte planer fortsatt er under utarbeidelse slik at det nye globale økonomiske systemet kan iverksettes med minst mulig grad av avbrudd og forstyrrelser i bank- og investeringstjenestene for offentligheten og for rettferdig omfordeling av penger. I den sammenheng er vi blitt fortalt at det vil være to hovedfremstøt, hver av dem etterfulgt av en rekke trinn etter at Illuminatis tentakler er eliminert.
Et av fremstøtene er avviklingen av Federal Reserve Systemet, et Illuminati-eid bank-konsortium som har stor innflytelse på den globale økonomien sammen med sin innkrevningsavdeling, Skattevesenet - inntektsskatt som betales av det amerikanske folket blir ikke brukt på prosjekter til folkets beste, men finner i stedet veien til Illuminatis skattkister. Denne nasjonens gjeld og alle andre lands gjeld til det Internasjonale Pengefondet vil bli korrigert for å eliminere de enorme lån som er gitt av penger skapt rett ut av lufta, om man kan si det slik - Federal Reserve Bank betaler noen få cent for hver seddel de har trykket opp, uansett hvilket beløp den måtte lyde på, og de låner disse pengene til regjeringer i henhold til pålydende verdi, pluss renter.
Det nye pengesystemet vil være basert på edle metaller for å sette alle verdens valutaer på samme standard og eliminere den kjøping og selging av valuta som kun er til skade for økonomien i de landene som opplever deflasjon.  Illuminatiene har gjort seg temmelig rike på valutahandel så vel som gjennom å styre børsmarkedene, så å legge alle disse aspektene av nasjonale økonomier inn under klok og redelig administrasjon er det overordnete målet ved reorganiseringen. Gjeldsettergivelse, som dere kanskje har hørt om, vil bli gjort på en individuell basis, ikke med ett vedtak som skjærer alle over en kam.
Det andre strategiske fremstøtet handler om å erverve tilbake Illuminatis enorme formuer, som de har skaffet seg på illegalt og umoralsk vis, og bruke disse fondene til å eliminere all fattigdom. Disse pengemidlene vil bli utdelt gjennom fullt pålitelige organisasjoner som vil ha overoppsyn med at de brukes til vann og sanitærsystemer, boliger, skoler, helsesentre, veier og broer og hjelpe små bedrifter å starte opp - alt som trengs for å gi et betydelig løft i levestandarden til alle de desperat fattige i verden. I tillegg vil landenes naturressurser som i dag er på Illuminatis hender, bli tilbakeført til folket.
Mennesker med moralsk og åndelig integritet, visdom og erfaring vil lede dette monumentale tohodete fremstøtet som vil ta tid å gjennomføre fullt og helt etter at Illuminatiene er ute av bildet.
“Hva sier Matthew om forskjellen på tro og viten?”
Tro dannes når samme informasjon blir gjentatt av en eller flere ytre kilder, som for eksempel foreldre, jevnaldrende, lærere, religiøse ledere, vitenskapsmenn, regjeringsrepresentanter eller massemediene - og, når det går opp for dere at informasjonen ikke er fullstendig eller presis, så forandrer deres tro seg i samsvar med dette. Viten finnes inni dere, en kontinuerlig impuls om hva som uten tvil er “rett”, som presser seg frem innefra – altså en sammensmelting av sannheten på sjelsnivå og bevisstheten deres.
Elskede brødre og søstre, lysvesener over alt i dette universet berømmer deres dedikerte innsats for oppløftelse av menneskefamilien på Jorden og støtter dere med sin mektige, betingelsesløse kjærlighet.

                                ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
KJÆRLIGHET og FRED
Suzanne Ward

Oversetter: Leif

segunda-feira, 24 de abril de 2017

Norsk -- Matthew Ward, 23 april, 2017Matthew Ward, 23 april, 2017

Med kjærlighetsfulle hilsener fra alle sjeler som er stasjonert her, dette er Matthew.  Dere høre for tiden en del edrueliggjørende retorikk i forbindelse med Nord-Korea, men vi kan forsikre dere at det ikke vil bli noen full krig med dette eller noe annet land. Dere kan også trygt ignorere mediehysteriet om Russlands nye kalde krig med Europa og de Forente Stater. Russland er et av de landene som utgjør ryggraden i arbeidet for fred, økonomisk stabilitet og vern av miljøet.  Og, Nord-Koreas prøveoppskytinger av sine atomraketter utgjør ingen trussel – mannskaper som befinner seg i atmosfæren over Jorden er kontinuerlig på vakt og sørger for at ethvert atomstridshode feilfunksjoner, akkurat som de har gjort mer enn et dusin ganger i de siste få årene. På bakgrunn av anbefalinger fra kolleger på planeten, sørget ett av disse mannskapene for at raketten eksploderte sekunder etter avfyring, som en psykologisk nesestyver for testprogrammet, samtidig med en nedkjølende effekt på den krigshissende retorikken omkring Nord-Korea. 

Jordens energifelt av potensial indikerer at misfornøyde borgere i mange land vil iverksette protester mot regjeringenes politikk, men kamp mot terrorist-grupper vil være nødvendig enda en stund; imidlertid vil det åpne seg kommunikasjonskanaler som vil redusere, og til slutt eliminere, fiendtlighet mellom alle “fiender”. Deres ekte medfølelse, sympati og bønn flyter som en naturlig strøm til de mange millioner som lever under livstruende nød eller andre forferdelige prøvelser, men vi ber dere på det inderligste om å ikke la dere dra inn i de karmiske dramaer som utspiller seg. Når dere står støtt og urokkelig i lyset, så hjelper det og inspirerer mennesker til å være med å skape og manifestere Jordens skjebnebestemte fremtid som en fredfull verden hvor alle deler av overfloden og lever i harmoni med Naturen.  

Vi har blitt spurt om de lave vibrasjonene i sinnet til de som protesterer undergraver hensikten, og svaret er, at formålet med protestene er det som avgjør hva slags vibrasjoner som blir produsert. Ville apartheid blitt avskaffet hvis ikke Sørafrikanerne hadde investert sitt sinne i protester for å få de samme sivile og juridiske rettigheter som immigrantene som hersket i regjeringen? Ville kvinners stemmer bli hørt gjennom stemmeurnene dersom de ikke hadde mobilisert sitt sinne over å ikke ha de samme rettigheter som menn i demonstrasjoner som gav dem disse rettighetene? Det er svært sjelden at urettferdighet blir rettet opp før de menneskene som er negativt påvirket krever det, og sinne kan være en god alliert dersom den fører til handling i rettferdighetens og likeverdets navn. Kort sagt, når det er lys i det de protesterendes ønsker å oppnå, skapes det høye vibrasjoner; når formålet til en protesterende gruppe er å påtvinge andre sin egen ideologi på andre som har en annen oppfatning, så skapes det negative vibrasjoner i mengder.

“Jeg klarer ikke å komme over sinnet mitt over noe min kjæreste gjennom tre år gjorde for en del måneder siden. Han forstår ikke hvor dypt det såret meg og blir sint hver gang jeg ønsker å snakke om det. Jeg vet at sinne har dårlige vibrasjoner og jeg ønsker ikke at dette skal hindre oss begge i å stige opp. Hva kan jeg gjøre?” Svaret vårt vil være like relevant for alle som prøver å håndtere sinne i en situasjon, men vi skal først snakke om dette i sammenheng med intime forhold. Når sinne blir den fremherskende emosjonen, har det to effekter: Sinnets energi gjennomsyrer forholdet; og denne energiens lave vibrasjoner er en barriere mellom lyset og bevisstheten og den cellulære struktur hvor lysabsorbsjon er avgjørende for oppstigning. Det kan da være tid for å tenke over om dette forholdet kanskje ikke lenger er i noen av personenes beste interesse, fordi den karmiske union de valgte i sine sjelekontrakter er fullført og har uttjent sin hensikt. I denne æraen, som det aldri har vært maken til, hvor alt i universet er i akselerasjonsmodus, har sjeler muligheten til å sluttføre all tredje dimensjons karma i løpet av ett liv, i stedet for mange, og ofte er sinne den motiverende faktor for et par til å skille lag slik at begge kan bevege seg videre til andre ting til har behov for å erfare.  

Når sinne kommer inn i forholdet mellom foreldre og barn, eller mellom søsken, og er en del av sjeleplanen de ble enige om før de inkarnerte, så gir også dette muligheter til alle parter; men igjen er det ikke slik at å fullføre denne delen av avtalen ikke trenger å ta år etter år. Dersom langvarige ulikheter og uenigheter ikke kan løses, vil det å følge sterke intuitive signaler om hva som er best for deg, være en klok vei å gå - å lære seg å stole på intuisjonen er en viktig del av sjelens utvikling og dette er målet til enhver sjel i ethvert liv.

Sinne, som noe som vokser frem av sydende utilfredshet, kan være et signal om at sjelen din forsiktig prøver å få bevisstheten din til å gjøre forandringer på det området som vekker dette sinnet, kan hende yrkesarenaen din eller en spesiell jobb, eller med hensyn til hvor du bor, eller hvilken retning du vil gå i din videre utdannelse.  Vi snakker ikke om å handle i et øyeblikk av plutselig sinne eller handle impulsivt ut fra et impulsivt innfall, men lytte til signalene og tenke gjennom hvordan du kan bevege deg i den retning som tiltrekker deg. 

La oss fortelle dere hvorfor sinne er så fremherskende i verden i dag. Jorden er et skolehus hvor studentene kan lære den makeløse kraften i glede og kjærlighet så vel som konsekvensene av frykt og sinne – sinne er et biprodukt av frykt og de to går ofte hånd i hånd. Via loven om tiltrekning er emosjonelle situasjoner selv-drivende, og fordi sinne og/eller frykt kan føre til voldelige handlinger eller reaksjoner, så er det å mestre disse emosjonene helt avgjørende i sjelens evolusjonsmessige reise.  Dette er ikke en skole hvor man lett får “en sekser” og mange må repetere om igjen og om igjen før de kan bestå eksamen. Gitt den helt unike anledningen til å fullføre gjenstående karmiske leksjoner i løpet av ett liv og oppnå den utbalansering av erfaringer som trengs for å komme videre i sin evolusjon, så har mengder av sjeler kommet til Jorden spesifikt for å prøve nok en gang å bestå sinne/frykt leksjonen med glans.
     
Dere har gitt ulike æraer navn som Istiden, Jernalderen, Bronsealderen og så videre – kanskje denne perioden med så mye turbulens på planeten kunne kalles Sinne-alderen? Etter hvert som Jorden stiger opp i plan av stadig økende vibrasjonsnivåer, vil folk som tidligere investerte energi i sinne, i stedet styre sine energier inn i positive avenyer som vil manifestere Jordens Gyldne Tidsalder.
  
” Jeg ble opplært til å tro at verden er en skole hvor vi alle kan få lære om og forstå ondskap og hva ondskap kan gjøre og hva vi kan gjøre for å overvinne ondskapen. Hvis Jorden er i ferd med å forandre seg til et sted av Kjærlighet og Lys, hvor må vi da reise for å lære om ondskap og virkningene av ondskap, når det en gang er slik at vi må lære om balansen mellom det onde og det gode?” Det er sikkert og visst at Jorden er et skolehus, slik vi nevnte ovenfor, og blant de myriader av slike læringssentere i dette universet, er Jorden kjent som et av de fineste – det er derfor så mange sjeler er så ivrige etter å inkarnere her. En del av prosessen med at deres verden er på vei til å bli et sted av kjærlighet og lys, er at individer som fryder seg over ondskap kan se og forstå hvilken virkning handlingene deres har på andre – i noe tilfeller på Jorden – slik at de kan lære å overvinne sine tendenser til å handle på slike måter. Kun de som lærer denne leksa vil kunne reise sammen med Moder Jord når hun fortsetter sin oppstigningsvei; de som ikke gjør det vil gå inn i åndeverdenen i en dyp tredje dimensjons sivilisasjon og inkarnere i den verdenen for å få nok en sjanse til å lære denne helt vesentlige leksa. Vi skynder oss å legge til at Gud aldri tenker på noen av Sine barn som onde, men heller som “de i barneflokken som gjør seg selv en bjørnetjeneste”.

Her passer det bra å ta opp denne leserens kommentarer: “Det er meningsløst at vi ikke skal huske innholdet i sjelekontraktene våre. Det ville være mye bedre om vi husket, slik at vi kan gjøre de rette beslutningene og ikke måtte gjenta gang på gang de samme gamle karmiske leksjonene helt til vi lærer å gjøre det riktig”. Vi føler at ingen ting vi kunne si ville forklare grunnen til “glemselens slør” så klart som det Gud fortalte min mor da hun snakket med ham om dette for mange år siden: “Dersom alt var absolutt kjent, dersom ingen ting krevde selvstendig tenkning eller handling, hvordan kunne det da være behov for å ha mangfoldige opplevelser og erfaringer? Hva ville det da være å lære? Hvorfor ville livet i det hele tatt være nødvendig? Da kunne vi jo bare spole raskt frem til Enden, som er Begynnelsen, og la alle livene ha tilhold i dette utgangspunktet for Væren.” 

“Noen av de som kanaliserer sier at vi selv er ansvarlige for våre liv, men vi har jo ingen kontroll over kjernefysisk stråling; kjemikaliene i kunstgjødsel, pesticider og mat; genmodifiserte produkter; fracking; oljelekkasjer; ødeleggelse av verdens skoger, obligatoriske vaksinasjoner; chemtrails og alle de andre giftige substansene som ødelegger helsa vår.I hvilken grad innvirker disse på vår oppstigning?” Toksinene har en ødeleggende virkning på kroppene, deres kropper og alle Moder Jords dyrs kropper; men de har overhodet ingen innvirkning på planetens stødige kurs mot høyere vibrasjoner eller noen som helst annens vei mot oppstigning - de kan ikke interferere med deres fremskritt i åndelig og bevissthetsmessig oppvåkning med mindre dere tror at de kan det! Husk på at det dere tror på, skaper virkeligheten deres!

Men la oss lette bekymringene deres om de situasjonene dere nevnte ovenfor. Medlemmer av familien deres fra Universet lever blant dere og mannskaper på himmelen nøytraliserer og minimaliserer effekten av radioaktiv stråling og toksiner i alle former, og når disse mannskapene kan komme sammen med dere og anvende sine teknologier på stedet, vil dere bli forbløffet og enormt oppmuntret over hvor raskt luften, jordsmonnet og vannet kan bringes tilbake til sin opprinnelige renhet. 

Lesere som skriver inn til min mor benevner ofte medlemmer av de sivilisasjonene som hjelper dere, som ET, ekstraterrestrielle, og til tider benytter også vi dette begrepet om dem - fordi det er kortere og vi forstår alle hvem vi mener. Men vi ber dere innstendig om å tenke på dem slik vi gjør, med hensyn til hvem de er: medlemmer av vår universelle familie. Vi er alle uløselig knyttet til hverandre på sjelsnivå og i mange tilfeller er disse hjelperne deres forfedre - “familie” er den rette måten å tenke på dem på. 

Mange av dem som for øyeblikket lever på planeten visste da de meldte seg frivillig, at de ville stå over for fysisk fare, tøffe økonomiske og finansielle prøvelser, fengsling uten lov og dom, alvorlige helseproblemer og uførhet, latterliggjøring eller å få ødelagt sin faglige troverdighet, tap av sine kjære, utfrysing av familie og venner som fortsatt slumrer bekvemt i bevisstløsheten. Dersom dere kjenner deg igjen i noen av disse omstendighetene, så forstår dere at en lysarbeiders liv ikke er lett. Likevel følger dere deres hjerte og sjel og fortsetter å hjelpe Jordens folk å våkne slik at disse medlemmene av deres familie kan gjøre fremskritt i sin evolusjonsreise akkurat som dere selv. 

Alle lysvesener i universet hedrer og ærer deres uvurderlige innsats og støtter dere med uforbeholden kjærlighet. 
                            ______________________________
KJÆRLIGHET og FRED
Suzanne Ward

[Beskjed fra Suzy: Matthew gav meg dette budskapet tidlig slik at det kunne bli distribuert og lagt ut på Internett før jeg reiser og besøker familien min i Latin-Amerika. Neste budskap vil komme i slutten av mai.]

terça-feira, 4 de abril de 2017

Norsk -- Matthew Ward 2. april, 2017Matthew Ward 2. april, 2017

Med kjærlighetsfulle hilsener fra alle sjeler som er stasjonert her, dette er Matthew. Vi takker alle som har gitt uttrykk for verdsettelse av vår forklaring av oppstigning, sett fra vårt ståsted, og vi ønsker å dele en av lesernes herlige perspektiv:

            «Oppstigning (for meg) er å være det beste du kan være … uansett hva det måtte være! Hvis du danser, vær den beste danseren. Om du synger, være den beste sangeren. Hvis du liker å stelle i hagen, være den beste gartneren. Hvis du maler, vær den beste maler. Vær den beste deg selv du kan være!!! Ved å være ditt aller beste bringer du din sjel tilbake til sitt fulle potensial (energi – indre Chi-livskraft) og løfter din vibrasjonelle energi …. Dette lille lyset i meg. Jeg la det skinne for fullt!!!»
            «Jeg tror det viktigste innholdet som må gjentas ofte er, “slutt å lete utenfor deg selv etter svar. Gå inn i deg selv!” Svarene finnes inni deg. Få kontakt med hjertet ditt som er et mektig, guddommelig organ.»

Så sant, så sant! Vi har ofte oppfordret dere på det sterkeste til å lytte til intuisjonen deres, budskaper til bevisstheten deres fra sjelen deres, hvori all sannhet er kjent; og i en av min mors samtaler med Gud fortalte Han henne: «Hjertet er sjelens sete». Sjelen består av kjærlighetens energi og det er i hjerteregionen at følelsen av kjærlighet kjennes. Det er med god grunn dere sier at «Jeg elsker deg av hele mitt hjerte» og at dere kleber små hjertesymboler på kjærlighetsbrev og sender hjertedekorerte Valentinsdag-hilsener til mennesker som er dere kjære.
       
 «Meget informativt og tusen takk for det. Det jeg fortsatt ikke forstår er hvor den Gyldne Tidsalderen passer inn (i oppstigningen). Eller gjør den det?»  Å ja, den passer så absolutt inn. Forestill deres Jordens oppstigning som et tog som rekker rundt hele Jorden og togets passasjerer som sjeler på sin egen oppstigningsreise.  For omtrent 80 år siden begynte toget å sette seg i bevegelse, i sneglefart, en centimeter av gangen, i bortimot fullstendig mørke, og alle gikk om bord. Gjennom de påfølgende tiårene har toget fått opp dampen etter hvert som det har reist rundt jorden mange ganger, barn kom om bord, folk i alle aldre gikk av og Jorden ble stadig lysere og lysere. Denne ferden for toget/passasjerene vil fortsette helt til Jorden når sin fulle stråleglans og undrene i hennes Gyldne Tidsalder er i full blomst – dette er togets destinasjon. Passasjerene som fortsatt er om bord kan oppholde seg på stasjonen for en tid, eller for et århundre eller mer, men de og enhver annen sjel som reiste dit med toget på sin ferd rundt og rundt Jorden, vil fortsette sin personlige reise frem mot reintegrasjon med dette universets Høyeste Vesen.

Dette er den beste analogien vi kunne komme på for å vise sammenhengen mellom denne opphøyde Tidsalder og planetarisk og personlig oppstigning, men denne historien inneholder enda mer. Noen av passasjerene utviklet seg åndelig og bevissthetsmessig fra tredje til fjerde densitet før de gikk av toget for å gå inn i Nirvana; andre gjorde ikke det, men togreisen var kun én av endeløse muligheter for dem til å nå den milepælen. Toget kommer til å fortsette sin ferd inn i stadig høyere vibrasjoner og alle passasjerer som bruker dette til sin fordel, har muligheten til å vende tilbake til Jorden etter et liv i åndeverdenen, eller reise til andre vidunderlige opplevelser i en verden de selv velger. Uansett når eller hvor en sjel velger å oppleve ulike liv på veien mot universell reintegrasjon, så er hele tiden den endelige destinasjonen Skaperens kjærlighet/lys essens, hvor de alltid har vært og for evig tid vil være.   

Når det gjelder hva du kan gjøre for “å sette fart i” din egen og Jordens oppstigning, vil vi si: Lev lyset ditt, lev fra hjertet, KJÆRLIGHET er nøkkelen. Lys og kjærlighet er den samme energien og den mektigste kraften i kosmos. Av den grunn er det å føle kjærlighet/sende lys ett og det samme og selve “kronjuvelen” med hensyn til å assistere oppstigningen.   Å være full av omtanke og medfølelse, være takknemlig, tilgivende, sjenerøs, vennlig og ærlig utstråler de høye vibrasjoner som lyser opp livet ditt og tilfører hele verden lys. Å føle tillit og optimisme for din egen og Jordens fremtid hjelper til å manifestere det som tilsvarer energiene du sender ut. Å visualisere hele Jorden gjennomsyret av gylden-hvitt lys sender nettopp denne vibrasjonsenergien inn i den kollektive bevisstheten, den såkalte “universelle suppe“, hvorfra alt i deres verden materialiseres.   

 «Vær så snill å spørre Matthew om det har noen effekt på oppstigningen om man er døpt eller ikke.» Ikke det grann. Dåp ble gjort til et obligatorisk ritual av kirkens og statens ledere for å gi dem mer kontroll over befolkningen. Når det er sagt, så er det en persons tro som skaper personens virkelighet og dersom dette inkluderer troen på at man må være døpt for å “komme til himmelen”, så er virkeligheten for vedkommende person at ja, dåpen er et essensielt aspekt av oppstigningen. 

Så mye vi enn ønsket at politikk ikke lenger holdt vår elskede Jord i sitt grep, så gjør den likevel det, og vi ønsker ikke å ignorere de mange oppfordringene fra lesere over hele verden om å snakke om de amerikanske presidentene Obama og Trump og den russiske president Putin, hvis handlinger har virkninger langt ut over deres landegrenser.  Når vi nå tar opp deres spørsmål og kommentarer, så vær så snill å huske på det vi har sagt i tidligere budskaper: vi er apolitiske, dømmer ingen og elsker forbeholdsløst alle våre brødre og søstre på Jorden.

Barack Obama er like fylt av lys i dag som han var den gang Gaia valgte denne sjelen til å bli president i USA på det tidspunktet som ville vært helt riktig for en visjonær leder, med åndelig og moralsk integritet, til å inspirere folket til å leve på stadig mer opplyst vis. Dette tidspunktet, deres år 2008, var helt på linje med hva de overordnete planleggere av Jordens Gyldne Tidsalder forventet ville korrespondere med at sivilisasjonen deres ville være åndelig og bevissthetsmessig klare til dette. Imidlertid var det slik, noen år før millenniumskiftet, at sjeler som hadde meldt seg frivillig til å sørge for karmiske læringsmuligheter som massene hadde valgt, for deretter å gå over til lysets styrker, nektet å gjennomføre den siste del av avtalen sin.  Etter å ha blitt uhelbredelig forelsket i sin grenseløse makt og ufattelige rikdom, fortsatte de å stelle i stand slike ødeleggelser og voldeligheter i sin marsj frem mot totalt verdensherredømme at de forårsaket en ti års forsinkelse i folks utvikling frem mot dette forventede bevissthetsnivå.

Slik hadde det seg at Obama begynte sitt presidentembete mens splittelse, uforsonlige holdninger, grådighet, sannhetsfordreining, korrupsjon, fattigdom og krigsmentalitet fortsatt var utøylet over alt.  Ved å sørge for at denne tredje dimensjons toksiske vulkanen fortsatte å koke, var Illuminatiene i stand til å avspore eller utvanne alt han ønsket å gjøre for sitt land og for verden, og han måtte inngå kompromisser eller føye seg etter deres vilje på grunn av dødstrusler mot hans familie og hans primære støttespillere. Det er en forferdelig sorg for ham at han ikke kunne gjøre mer for sitt land og hjelpe til å gjøre virkelighet av en verden i fred i løpet av sin presidentperiode, men hans motivasjon til å fortsette å arbeide mot disse målene er fortsatt sterk og dette er de sammen målene Gaia har for menneskeheten på Jorden.  

Det var ikke en predestinert skjebne at Donald Trump ble president og det var ikke en karmisk erfaring han hadde valgt å ha i sin sjelekontrakt. Kontrakten inkluderer positive aspekter – intelligens, helse, rikdom, utholdenhet, selvtillit, entreprenør-holdning, karisma – og de valg han har gjort ved å bruke disse egenskapene har ført ham til den berømmelse han søkte etter. Men de har ikke gitt ham den visdom og fremferd en nasjonal leder må ha for å bli respektert og bli stolt på.  Beslutningen hans om å gå inn i valgkampen for å bli president kom fra hans ambisjon om å lykkes på en helt ny arena enn tidligere, og ironisk nok så var det Hillary Clintons tilhengere i Illuminati-leiren som gjorde dette mulig for ham.  Stemmetriksingen deres under primærvalgene eliminerte Bernie Sanders hvis tilhengere ville ha plassert ham trygt i det Ovale Kontoret, men Illuminati-lakeienes feil i manipuleringen av opptellingen av stemmene i presidentvalget gav den seieren de hadde ment skulle bli Clintons, til Trump i stedet. Men det er få mennesker som vet dette, så pekefingeren blir offisielt rettet mot Russland for å ha blandet seg inn i valgprosessen og det blir hevdet at dette ble gjort i en sammensvergelse med Trumps valgkamp-administrasjon.    

Når vi ser bort fra det som faktisk førte til valgresultatet, så er det to universelle lover som er i konstant virksomhet, som ville påvirke hvem som enn satt i det Hvite Hus, og da vil vi først snakke om Loven om Tiltrekning og hvordan den har påvirket presidentens administrasjon. Ved å sette i gang handlinger som er i samsvar med valgkampløftene tilfredsstiller de alle som ønsker at landet skal gå i den retning som Trumps politikk ønsker å føre dem. Flertallet av befolkningen ønsker å bygge på den fremgang landet har gjort med hensyn til borgerrettslige, juridiske og miljømessige reformer.  Loven om Tiltrekning er nøytral – den bringer simpelthen tilbake fra den kollektive bevisstheten det som matcher energien i folks tanker, følelser og handlinger og leverer således i samsvar med etterspørselen.  Fordi den overveiende delen av energien blir generert av den større delen av befolkningen, så responderer denne upartiske loven på deres motstand i en forholdsmessig sterkere grad enn den politikken som presidenten og hans støttespillere står for. 

Den andre universelle loven som er i virksomhet dreier seg om vibrasjoner og også denne bidrar til motstanden mot administrasjonens politiske retning.  Resultatet av vibrasjonene inkluderer således utfordringene mot de reiseforbud presidenten gav ordre om og at de ikke greide å bringe de fremsatte endringsforslagene i helselovgivningen frem til avstemming, fordi intensjonene bak dem, som analytikerne helt korrekt påpeker, var å skape frykt og diskriminering, men samtidig begunstige de rike. De lave vibrasjonene som sendtes ut av disse intensjonene, sammen med presidentdekreter som reverserte miljøbeskyttende tiltak, er på total kollisjonskurs med de høyere vibrasjonene som er fremherskende på planeten. Som alt annet i eksistensen er intensjoner energi på den ene eller den annen frekvens, og det øyeblikket hvor de to motstridende energiene “danset” mot hverandre, var over på et øyeblikk. Dersom den påfølgende konflikten mellom de to energinivåene ikke finner sin ende gjennom at landet endrer retning, vil de ende når enhetlighet blir oppnådd i de høyere energiplan som Jorden er på vei mot. 

Nåvel, det foregår mye mere i Trumps administrasjon enn effektene av de universelle lover. Det er aksjoner på gang fra presidentens og stabens side for å offentlig navngi og bringe for retten medlemmer av “kabalen” – både i og utenfor regjeringen. Vibrasjonene understøtter denne planen som har betydning for hele verden; imidlertid har reaksjonene mot Trumps, om vi skal si det pent, mangel på sunn dømmekraft i mange tilfeller medført at det fortsatt er et spørsmål om de menneskene han vil trenge for gjennomføre dette, vil være villige til å arbeide for ham – og dette har svekket sjansen for at det skal lykkes fra “sannsynlig” til “mulig” i Jordens energifelt av potensial. Imidlertid er det ingen grunn til å la seg fortvile av dette. Suksess kan fortsatt komme gjennom hans presidentinnsats, men om så ikke skulle skje, så vil den komme via andre avenyer. Illuminatis mørke herskervelde som har vart i mange hundre år går uvegerlig mot slutten.

Offentlige tjenestepersoner, politiske analytikere og massemediene i land med “fri presse” er bare et ekko av desinformasjon som Illuminati har spredt om Vladimir Putin, som konsekvent har nektet å slå seg sammen med dem.  Det er derfor dere hører at han er en slu, hensynsløs diktator som blander seg i andre nasjoners affærer, er en trussel mot Europa og distribuerer “falske nyheter” om at Hillary Clinton er involvert i en pedofiliring og har satt i gang krig i cyberspace. Selv om Putins hender kanskje ikke er uskyldsrene, så er dette profilbildet – på samme måte som alle andre som er fremsatt og spredt av Illuminati – hva man kan kalle total skivebom. De vet at han er en av de mektigste spillerne i verden som koordinerer innsatsen for å kvitte seg med deres verdensdominans; avdekke deres diabolske aktiviteter og stille dem til ansvar for sine handlinger; ta fra dem deres illegalt ervervete rikdommer og bruke disse pengene til å få endelig slutt på fattigdom, ødeleggelse av miljøet og terroristgrupper.

Dette er selvfølgelig ikke noen enkel og liketil oppgave og menneskene som er involvert i dette oppdraget kommer fra nasjoner hvis historier, kulturer, religioner, ressurser og ideologier er forskjellige.  Men deres mål er det samme – en tryggere, sunnere verden hvor alle deler av overfloden – og dere vil få se beviser for deres fremskritt etter hvert som det stadig intensere lyset gir kraft og styrke til dette globale forehavendet.

Vi vet at tålmodigheten deres til tider blir temmelig tynnslitt mens dere venter på å få se synlige bevis og dere lurer på om menneskene i det hele tatt er i stand til å leve sammen i kjærlighet og fred. Ja, kjære dere, det kan de, og det vil de, og vi gir dere denne oppmuntringen: Første mai er den Internasjonale Kjærlighetsdagen, sponsret av The Love Foundation, som er dedikert til å inspirere uforbeholden kjærlighet og fred. Å lese deres webside www.thelovefoundation.com vil gjøre deres hjerter glade. 

Alle lysvesener i dette universet berømmer deres innsats for lyset og støtter dere med den uforbeholdne kjærlighetens kraft. 
                _________________________________

KJÆRLIGHET og FRED
Suzanne Ward

Oversetter: Leif

terça-feira, 7 de março de 2017

Norsk -- Matthew Ward 6. mars, 2017


Matthew Ward 6. mars, 2017
Med kjærlighetsfulle hilsener fra alle sjeler som er stasjonert her, dette er Matthew.  Alt som skjer i deres verden innvarsler «et vaktskifte», for å si det slik. Åpent eller i hemmelighet foregår det aksjoner på mange fronter som gjør stadige fremskritt, for å befri Jorden fra de elementene som har holdt hennes sivilisasjon i en slavetilværelse i årtusener. Og, etter hvert som vibrasjonene stiger vil polariseringen av filosofier og ideologier tine, akkurat som isen i polare regioner gjør, og med tiden vil en enhetlig ånd råde i verden. Jord-menneskenes skjebne er å leve frie, i fredfull sameksistens, i velstand, fremgang og glede i harmoni med Naturen, og vi ærer alle sjeler som har reist fra sine hjemsteder for å hjelpe samfunnet å skape Jordens Gyldne Tidsalder i lineær tid, den vidunderlig strålende verden som allerede blomstrer i kontinuumet. 
I løpet av de siste månedene har vi kommet i møte deres interesse for globale hendelser, og det har vi gjort med glede, men det har ført til at vi i noen grad har neglisjert disse budskapenes primære hensikt, å tilby opplysning og veiledning som er relevant for deres evolusjonsmessige reise. Mange eposter som er sendt til min mor, inkluderer spørsmål og kommentarer som indikerer misoppfatninger om oppstigningen, et tema som er forvirrende for sjeler som akkurat har begynt å våkne opp, og kanskje også for sjeler som er godt kjent med åndelig informasjon. Det er nødvendig at oppstigning blir korrekt forstått og som svar til alle som har skrevet inn, begynner vi med en epost som nylig kom inn: «En bekjent av meg fortalte meg at hun leste kanaliserte budskaper som slo fast at Oppstignings-begivenheten ville komme til å skje snart. Hvorfor forteller ikke Matthew oss om dette og hvordan vi skal forberede oss?»
Vi kjenner ikke til hvilken begivenhet andre kilder refererer til, så vi vil begynne med å fortelle dere om oppstigning sett fra vårt perspektiv. La oss først slå fast at det er to typer: planetens oppstigning og personlig oppstigning, og vi begynner med den første. For omkring 80 år siden, da Gaia, den sjelen som inkarnerte som den planeten som i nå kalles Jorden, ropte om hjelp, så mottok hun en flom av lys fra mektige sivilisasjoner som stabiliserte den alvorlig svekkete planeten og forhindret at hun fløy ut av sin bane mot total ødeleggelse. Denne infusjonen av lys gjorde også at hun greide å vriste seg løs fra dyp tredje densitet og begynne å løfte seg litt etter litt. Dette var begynnelsen på planetens oppstigning lokasjonsmessig sett.¹
La oss flytte fokus for et øyeblikk og nevne noe som kan være et punkt det er forvirring omkring. Siden både dimensjon og densitet er benyttet i sammenheng med oppstigning, kunne det oppfattes som om de er ulike faser eller aspekter av denne prosessen i stedet for begreper som har vært anvendt vekselvis, men i samme betydning. Vi må tilføye at densitet er et mer vitenskapelig korrekt begrep fordi oppstigning handler om energi, som ikke kan måles på samme måte som når vi angir dimensjonene på en ting, for eksempel en kartong eller et jordstykke.    
Nåvel, Jorden krysset terskelen til fjerde densitet i desember 2012 og vil fortsette sin oppstigning til hun er vel inni øvre femte densitet, hvor hun opprinnelig kom fra. Gjennom alle de årtusenene som planeten gikk i en nedadgående spiral ned i den dypeste tredje densitet og ble sittende fast der, ble imidlertid Gaia værende i femte densitet i sin sjelelige utviklingsstatus.   
Dette bringer oss til personlig oppstigning – en sjels vekst åndelig og bevissthetsmessig, eller det vi kaller evolusjon: dette også er en prosess, ikke en begivenhet som ville påvirke alle mennesker på lik måte og på samme tid. Det er slik at de oppsvingene i energi Jorden opplever, også er fordelaktige hendelser som hennes menneskehet også ville kunne dra fordel av. Men disse mektige energibølgene intensiverer alle karakteristika og atferder, og mens hvert enkelt menneske reagerer i samsvar med sine positive eller negative inklinasjoner, så fortsetter planeten sin stødige oppstigning inn i høyere astrale plan.
Med hensyn til når personlig oppstigning startet, så påvirket den massive lysinfusjonen, som reddet Jordens liv for om lag åtte tiår siden, også alle hennes beboere, så man kan si at den begynte på den tiden, i denne omgang, for mennesker som var mottakelige for lys. Vi sier «i denne omgang» fordi oppstigning, videre evolusjonsmessig utvikling, er målet for hver eneste sjel i hvert eneste liv.
Hver eneste sjel har en unik frekvens, eller personlige energisfære, som blir styrt av hva slags vibrasjoner som er knyttet til den - personens tanker, følelser og handlinger av fri vilje – inn i de mange ulike vekststadiene innen hver densitet.  La meg forandre «mange» stadier til «ubegrensete» - sjeler kan regredere² i løpet av et stort antall av sine liv i tredje densitet, og selv om de alle har alle muligheter de trenger for å komme tilbake på sporet igjen – så kan det synes som om andre sjeler nærmest flyr fra tredje densitet til fjerde.
Det er mulig at hovedårsaken til forvirringen om oppstigning er tallangivelsene. Dette universet har ikke nummererte densiteter og det har heller ikke sjeler.  Vi benytter nummere utelukkende for å indikere Jordens posisjon eller fremskritt lokasjonsmessig og for å vise den evolusjonsmessige status for menneskeheten hennes eller «hvor høyt de er kommet på skalaen». Numrene på det siste kan variere ganske mye, men Jordens lokasjon forblir den samme.  
Realiteten er at dette universet er ren energi som strømmer kontinuerlig uten noen som helst markering mellom en lavere densitets «siste» energistrømninger og de «første» i den neste, høyere densiteten, men det er vel heller slik at det skjer en blanding av energistrømmene fordi vibrasjonsratene deres er så like hverandre. Dette er årsaken til at dere ikke så noen dramatiske forandringer i desember 2012 eller i dagene eller månedene som fulgte, selv om Jorden løftet seg inn i en bane i det laveste plan av fjerde densitet. Uansett hvor planeten befinner seg, kan personlig oppstigning skje. Til og med i de lange tidsaldere da Jorden satt dønn fast i dypeste tredje densitet, var det noen sjeler – Guds spesielle budbringere, andre emissærer og visjonære – som steg opp i løpet av sine lys-fylte liv.    
Så hvordan forbereder dere dere da til oppstigning? Det er så enkelt som å leve på et fromt vis, eller som Gud sa: «Vær vennlig.»
«Hvor mange år vil det ta Jorden å nå sin destinasjon?» Hvis det finnes noe definitivt svar på dette, så vet ikke vi det. Dere vil sanse at tiden går raskere og raskere etter hvert som planeten beveger seg inn i lettere, og deretter enda lettere energiplan, og på et eller annet punkt vil dere innse at dere er i kontinuumet der tid og avstand ikke eksisterer. Men for øyeblikket, kjære brødre og søstre, vil det å prøve å forestille seg livet hvor alt befinner seg i universell eksistens i en serie av simultane hendelser, bare være å invitere frustrasjon. På sjelsnivå kjenner dere dette livet, og når dere er «ute av tiden» lineært sett, vil dere fryde dere over igjen å være fullt bevisste vesener som lever i kontinuumet.    
«Hvor lang tid vil det ta oss og Gaia å passere gjennom fjerde dimensjon før vi får oppleve femte dimensjon? Jeg fant en bok som drøftet dette og anga 2032 som datoen vi ville begynne å bevege oss inn i femte dimensjon.» Sjelen Gaia forlot aldri femte. Kun hennes planetariske kropp gjorde det, og vi kan ikke si hvor lenge Jorden vil være på vei gjennom fjerde, fordi å beregne, i lineær tid, det som i kontinuumet er NÅ, kan ikke gjøres med nøyaktighet, og dertil kommer jo den betydelige forskjellen mellom planetarisk og personlig oppstigning. 
De fleste lysarbeidere, enten de betrakter seg selv som sådanne eller ikke, befinner seg midt på eller i den øvre fjerde dimensjon bevissthetsmessig og åndelig, i noen tilfeller høyere, og dette er sjeler som kom fra de høyest utviklete verdener for å assistere med oppvåkningen av Jordens folk. Dette gir imidlertid ikke noen av dere frivillige immunitet mot det fulle spektrum av menneskelige følelser, men episoder av sorg, skuffelse, fortvilelse eller andre stressende følelser setter ikke deres sjelelige status i fare. Personer som til tider greier å heve seg over sine egne utfordringer og verdens uro og tumulter, opplever i kort øyeblikk femte densitets intense lykke og en slik følelse av letthet at det ikke føles som de befinner seg i en «tung» kropp.
Når det gjelder 2032, så vil vi ikke gi oss inn på å spesifisere et kalenderår i forbindelse med noe som helst stadium av Jordens oppstigningsreise – eller deres for den saks skyld – på grunn av de tidligere nevnte vanskeligheter med å putte varierende energiplan inn i en lineær tidsramme.
«Hvordan kan jeg greie å overbevise de religiøse fanatikerne i familien om at Armageddon/Apokalypse IKKE er hva som ligger foran oss? Jeg har ikke lyst til at de skal gå glipp av Oppstigningen når den kommer!» Vi har snakket om oppstignings-prosessen, så det er ingen grunn til ta opp den igjen, men det vi vil foreslå gjelder for alle som har folk de er glade i som har et lukket sinn for alt som ikke passer inn i deres oppfatning av religion eller hvilket som helst annet trossystem. Del gjerne tankene deres med personer som er interessert, men vær så snill å ikke prøve å overbevise noen som ikke er mottakelige for det dere selv tror på. Hver eneste sjel har sin fulle rett til å bevege seg i komfortabelt tempo mot stadig større opplysning, og dersom det ikke oppnås i dette livet, så vil det bli oppnådd i et annet – ingen sjel blir noensinne «gitt opp og etterlatt» - og at man har forskjellige overbevisninger er ingen trussel mot de kjærlighetsbånd som gjenforener sjeler.  
Mor, jeg ser at resten av spørsmålene på din lange liste dreier seg om personlig oppstigning og mange av dem er ganske like. Vi vil svare på dem alle uten at du behøver å skrive dem med tastaturet og vi vil begynne med hvor langt Jordens sivilisasjon er kommet i sin evolusjon. De som befinner seg i den lave enden av spektrumet er fortsatt i dyp tredje densitet, de som er i den høye enden nærmer seg de første energistrimlene av femte. Status for den store majoriteten er midt- til høy tredje densitet eller lav fjerde og er mye, mye lengre kommet enn de til sammenlikning få som sitter fast i dyp tredje densitet, men etter hvert som vibrasjonene fortsetter å stige, vil den evolusjonære prosessen bli stadig raskere og mere tydelig i befolkningen.
Oppstigningen har ingen ting å gjøre med ens fysiske livslengde; den har alt å gjøre med hvor nær en persons valg og gjerninger i løpet av livet er i samsvar med livskontrakten.   
Nei, oppstigning krever ikke at en person er oppmerksom på den. Mange millioner mennesker utvikler seg uten at de vet om det. Om de ikke assosierer sin empati, intuitive utvikling, omtanke og vennlighet med oppstigning mens de befinner seg på Jorden, så vil de få full forståelse av dette når de er i Nirvana. 
Oppstigning skjer gjennom et fysisk liv og er ikke noe som kommer brått og mektig på slutten av livet. Det er det samme med regresjon – og selv om det ikke finnes noe slikt som «en samtale på dødsleiet som redder sjelen,» så er det slik at uansett hva en person gjør i løpet av sine siste dager vil personen få kreditt for det, i den forstand at man går inn i Nirvana på et nivå som tilsvarer den samlete energien til hele personens liv.
Det at man går over til ånderiket er ingen «automatisk oppstigning». Livet i Jordens ånderike er som et fysisk liv i det at fri vilje gjelder, og Nirvana har så mange interessante aktiviteter og fascinerende reiser å tilby at noen sjeler lar seg helt forføre av det og benytter seg derfor ikke av dette rikets vidunderlige læringsmuligheter. Men det er overhodet ingen som setter seg til doms for at en velger et slikt liv. Imidlertid er det slik at sjeler som legger minimal innsats i å forberede et senere liv, ikke har det samme fordelaktige utgangspunkt for oppstigning i det neste livet som de som har forberedt seg på klokt vis.
Oppstigning er ikke å fysisk forlate Jorden for å leve på en planet i høyere densitet. Det er å reise sammen med Jorden gjennom den livslengde som er valgt i livskontrakten. Det er en misoppfatning at det finnes to Jorder – den «nye» som folk stiger opp til og lever i kjærlighet og fred, mens folk som ikke «rekker oppstigningen» forblir i den «gamle» preget av vold, korrupsjon og grådighet.
Det finnes ingen «siste frist» for oppstigning i den sammenheng leserne spør om, men i en annen sammenheng er det det. Du er ikke en person som har en sjel. Du er en udødelig sjel som opplever og erfarer enda et liv i en fysisk kropp. Hver inkarnasjon, hver gang dere «tar» en ny kropp, - og det kan være mange tusen, sågar millioner, i en utrolig variasjon av former, sivilisasjoner og verdener så forskjellige fra det dere kjenner til at dere ikke kan forestille dere det – gir muligheter for åndelig og bevissthetsmessig vekst og økende erindring om det som er kjent på sjelsnivå. Dere er et energiaspekt av det Høyeste Vesen i dette universet og uløselig knyttet til alt annen i hele universet. Når dette blir husket til fulle, så vil dere forstå at dere alltid har vært, og for evig tid vil være, et aspekt av massebevisstheten som er det Høyeste Vesen. Men dette er ikke enden på reisen – den endelige destinasjon er deres kosmiske Begynnelse, den fullkomment rene kjærlighet-lys-energien til Skaperen, den allvitende, allmektige En-heten i Alt som Er.
Elskede familie, det kan kanskje synes som om det å gjenoppdage alt det dere vet på sjelsnivå og livet selv blir mer og mer komplekst og forvirrende etter hvert som dere utvikler dere videre. Det er tvert om! – alt blir enklere og klarere. Kompleksitetene og forvirringen finnes der dere er, de er skapt av deres egne tanker, følelser og avgjørelser. For øyeblikket, la kjærlighetens kraft, som det ikke finnes maken til, veilede dere i glede og tillit mens dere fortsetter å utstråle deres lys over hele Jorden.  
                                                _____________________________________
KJÆRLIGHET og FRED
Suzanne Ward

[Bemerkning fra Suzy: Dette budskapet kommer på «vanlig tid» fordi turen min for å besøke familien har blitt utsatt til mai.]
¹ Lokasjonsmessig sett henspeiler her på hvor hun befinner seg energetisk sett. Man kan tenke seg en skala fra de laveste energier/vibrasjoner opp til de aller høyeste, som er Skaperens rene vibrasjon. Etter hvert som planetens vibrasjonsfrekvens øker, beveger hun seg oppover skalaen. Det vibrasjonsnivået hun har i nuet kan jamføres med «hvor høyt opp på skalaen» hun er kommet, m.a.o. på hvilken lokasjon/sted/punkt på skalaen hun befinner seg på.)

² regredere betyr her å bevege seg bakover i sin utvikling igjen, dvs falle ned på et lavere vibrasjonsnivå enn de var.
Translator: Leif

terça-feira, 7 de fevereiro de 2017

Norsk -- Matthew Ward 6.februar, 2017


Matthew Ward 6. februar, 2017

Med kjærlighetsfulle hilsener fra alle sjeler som er stasjonert her, dette er Matthew. Alle urolighetene og motstridende oppfatninger med hensyn til den nye amerikanske presidentens politiske utspill, viser en nasjon som er splittet på midten, med skarpe skillelinjer, og en verden som er på vakt. Og akkurat som verdensfred starter med én person som har fred i sinnet og hjertet, og så en til, og enda en til, så er det også slik med en felles ånd i et globalt samfunn. Men dette dreier seg aldri snakk om å være enige i ideologier eller å godta handlinger som bryter med deres prinsipper og verdier. Tvert om! Introspeksjon kaster lys over aspekter ved en selv som trenger å styrkes for bevissthetsmessig og åndelig vekst, og dette inkluderer å omfavne likheter som forener, i stedet for forskjeller som splitter. 

E-poster som er sendt til min mor siden valget gjenspeiler ulike bekymringer hos mange mennesker i USA og borgere andre steder med hensyn til hvordan den nye administrasjonens politikk vil innvirke på deres land. Selv om vi visste at den ekstraordinære «fastlåste situasjonen» mellom de høye og de lave vibrasjonene i denne situasjonen ikke kunne vare lenge, så fantes det ingen klarhet i energifeltet av potensial med hensyn til hvordan dette ville komme til å utspille seg for å tjene det høyeste beste for alle. Og så, tro det eller ei, så var det som om begge de to vibratoriske leirene sa «Skal vi danse?» 
Dagen etter innsettingsseremonien var Jorden «i full fyr» av strålende lys. I det som er kjent som Kvinnenes Marsj, kom menn, unge voksne og barn sammen med kvinnene i hundreder av amerikanske byer og en god del i mange andre land. Det var ikke bare det at det skjedde på så mange steder eller at de millioner marsjerende representerte et spektrum av samfunnsmessige ulikheter, som lyste opp planeten så aldeles fantastisk; det var det at de var forent i én felles sak. Massemediene omtalte begivenheten som «anti Trump protester», men vi betrakter dem ikke slik. De som marsjerte i fred og harmoni protesterte ikke mot noe de ikke ønsker! De gav sin energi til det de faktisk ØNSKER: fred, likhet, respekt, helsetjenester og juridiske rettigheter for hvert eneste menneske i deres verden og ren energi for å redde planeten. 

Et par dager etter utstedte presidenten en ny ordre som innførte et 90 dagers spesifikt innreiseforbud, og dette avfødte helt andre reaksjoner omkring i verden –sinne, frykt og forvirring. De lavere vibrasjonene utstrålt gjennom disse sterke følelsene blir likevel for ingen ting å regne i forhold til lyset i de protesterendes medfølelse for dem som ville bli rammet, så selv her tjente det en høyere sak. Innreiseforbudet virket som en stroboskoplys som rettet verdens oppmerksomhet mot det gale ved diskriminering og dette er et viktig steg i retning av å transmutere splittelsens energier til energi av felleskap og samhold. Dere er alle uløselig forbundet med hverandre på sjelsnivå, så det som er til skade for en, er til skade for alle; det som gavner én, gavner alle. 

Så det er ikke alltid ting er slik de ser ut. Dere har et ordspråk som sier at «Enhver sky har en lysende rand», hvilket antyder at noe positivt kan finnes selv i en situasjon som synes å være det helt motsatte. Så sant, så sant! 

Ofte har vi bedt dere inderlig, «Slipp ikke frykten inn» og til alle som har skrevet til min mor om sin frykt for sin familie og for verden, så sier vi igjen, vær så snill å ikke frykte noe som helst! Vær alltid våken for at energien fra denne mektige følelsen er et tveegget sverd: at den er drivstoffet som gir de mørke sjelene kraft og makt – og at den universelle loven om tiltrekning, som kontinuerlig er i virksomhet, gjelder både på det personlig plan og globalt. Energien av tanker og følelser fulle av frykt bringer tilbake til dere flere situasjoner som de dere frykter. Motsatt vil energien av tillit og optimisme bringe lysfylte opplevelser og forbedrete omstendigheter. 

Historisk sett har aldri positive forandringer startet på toppen å bredt seg nedover i rekkene. De har alltid startet med innsats på grasrotnivå og flommet oppover. Finn mot og styrke i det faktum at bevegelser for å rette opp det som er galt og løfte opp de svake og undertrykte stadig øker i antall og har stadig større suksess over hele verden. Enda en stund vil ting gå litt i rykk og napp, og veien videre vil ta enkelte omveier, men lommer av motstand mot forandringene vil bli færre ettersom de fremherskende vibrasjonene ikke kan støtte noe som er av mørke hensikter særlig lenge. Det vil ikke skje over natten, men til slutt vil bare mennesker som handler i harmoni med lyset og lys-baserte aktiviteter kunne vinne frem. 

Bernie Sanders og den filosofien han står for, ligger innenfor disse parameterne, så la oss ta et sideblikk og svare på lesernes spørsmål om ham. Han støttet Hillary Clinton fordi han følte at av de to kandidatene, var hun det et beste alternativet, men han talte til hennes fordel kun etter at det Demokratiske Partiets Valgkomité gikk med på å inkludere i partiprogrammet de sakene som var av stor viktighet for de velgerne som støttet ham. Ja, han oppdaget at stemmeopptellingen i mange av primærvalgstatene var «fikset på» og han er til tider plaget av anger over at han ikke varskudde og krevde saken etterforsket på vegne av majoriteten som hadde stemt på ham; han har likevel ingen anelse om at dersom valgfusket var blitt blottlagt, så ville vibrasjonene ha løftet ham frem som president med i det reneste valgskred. Han vet ikke om han vil stille til valg i 2020; men han akter å fortsette sitt arbeid i offentlighetens lys for å være en sterk forkjemper, og stemme i kongressen, for de reformene som gjorde at han fikk så mange tilhengere. 

La oss nå snakke litt om de som føler at de ikke er gode nok lysarbeidere fordi de ikke kan delta i demonstrasjonsmarsjer eller være aktive i progressive organisasjoner eller bidra med økonomisk støtte til saker de brenner for. Kjære dere, ved å sende lys til dem som kan involvere seg aktivt, forsterker dere deres effektivitet tifold ganger. Det lyset dere sendte til de marsjerende og de som protesterte mot innreiseforbudet, hadde denne effekten og det forsterket i tillegg deres besluttsomhet om å fortsette sin innsats for rettferdige og hederlige løsninger. Sant nok var det mange lysarbeidere i mengden i de dagene, men de fleste av deltakerne kjenner ikke en gang dette begrepet, men det er heller ikke påkrevet.  Lyset fra deres sanne engasjement for at verden skal bli et bedre sted for alle, hjelper nettopp en slik verden å blomstre og sette frukt.  Undervurder aldri kraften av det lyset dere sender ut i verden!     

Det følgende er et utdrag av en e-post skrevet av en leser i London: «Da jeg spurte (mediet) om den kaotiske politiske situasjonen i landet deres, sa han at høyt utviklete sjeler ikke fordyper seg i politiske saker. Dersom han har rett, vær snill å spørre Matthew hvorfor sjeler som befinner seg der hvor han er, gjør dette.» Det nevnte mediet har helt rett dersom han med «å fordype seg i» betyr å velge politisk side eller å prøve å påvirke noen om en sak. Aldri har dette vært i vår interesse, langt mindre vår hensikt – i flerfoldige budskap har vi sagt at vi er apolitiske og ikke-dømmende. Så hvorfor snakker vi da om politiske anliggender?  

Jordens folk har aldri forstått hvorfor det var evigvarende kriging som forårsaket så mye død og omfattende ødeleggelser, og etter hvert som krigsvåpnene ble modernisert helt til de hadde potensial til å legge kloden øde, fryktet de stadig mer hva fremtiden ville bringe. De visste ikke at frykten deres var næringen til de mørke sjelene og gav kraft til deres mål om å totalt verdensherredømme og fortsette å redusere befolkningen; de var ikke klar over at frykten deres fortalte universet at de ønsket flere situasjoner de kunne føle frykt for. Og således er det at om vår sivilisasjon noensinne skulle kunne leve i frihet og glede i en verden brakt tilbake til full helse og skjønnhet, slik Gaias ønske er, måtte noe gjøres for å stanse denne evige runddansen med frykten. Imidlertid er det slik at ifølge universets lover, kan ingen åndelig høyt utviklete sjeler påtvinge sin hjelp på noen som helst tredje dimensjons sivilisasjon; det må være disse folkene selv som avgjør hva slags verden de ønsker og arbeider for å gjøre den til virkelighet. 

Og slik hadde det seg at da universets høyeste råd la planene for Jordens Gyldne Tidsalder i samsvar med Gaias ønsker, at det var en del av planen at tallrike budbringere fra lyset og deres respektive mottakere skulle kaste lys over grunnen til at Jorden befinner seg i den tilstanden den gjør og hvordan Jordens folk kan forandre dette. Deres nedtegnete historie forteller ingenting om at opp gjennom tidene har kriger og all undertrykkelse vært skapt av politiske ledere som var mørkets fanger, og at de fortsatte å utvide sine imperier inntil de hadde kontrollen over alle institusjoner som har innflytelse på livet på Jorden.  

Vårt oppdrag er å forklare for dere hva denne usynlige regjeringen og dens globale nettverk har gjort, men også opplyse dere om hvem dere egentlig er - unike, ukrenkelige, evige sjeler som er uløselig forbundet med det Høyeste Vesen i dette universet og alle andre sjeler. Deres oppgave er å dele denne kunnskapen med alle som er mottakelige og være levende eksempler på at kjærlighet og En-het er veien til en verden som oppfyller jord-sivilisasjonens høyeste drømmer.  

Årtusenene under de mørkes herredømme er i ferd med å ende fordi det stadig intensiverende lyset gir løftekraft til folkets inderlige ønske og vilje til å leve i en fredelig verden hvor ledere er hederlige, lovene er rettferdige, forskjellighet og mangfold blir respektert og alle deler av overfloden. Med unntak av de få som forsøker å sende opp raketter med atomstridshoder, går Skaperens gave, deres frie vilje, foran alt annet. Det er den kollektive frie viljen til alle Jordens folk som i lineær tid skaper full manifestasjon av den Nye Tidsalderen, som allerede blomstrer for fullt i kontinuumet, og dere, kjære brødre og søstre, er der for å danne fortroppene i denne evolusjonære reisen som Jordens folk har påtatt seg.   

Gjennom de mange årene vi har kommet med budskap, er det mange lesere som har bedt oss å komme oftere med nye budskap og vi siterer en forespørsel som nylig kom: «Dette er en forvirrende, kaotisk tid. Vær så snill å sende budskapene deres ukentlig slik at vi kan vite hva som skjer og hva som er “fake news”.» 
Dere blir oversvømt med informasjon og ja, det er nødvendig at dere vet hva som er basert på sanne fakta og hva som ikke er det. “Den frie pressen” rapporterer fortsatt det Illuminati vil at dere skal tro og omgår alt de ikke vil at dere skal vite, og det er ikke alt på Internett som er pålitelig heller - mye av det er basert på uvitenhet om fakta, bevisste forvrengninger av sannheten, inkludert kanaliserte budskap som utgir seg for å komme fra høyt utviklete vesener; artikler med manipulerte data som oppfattes som presise; eller personlige meninger som presenteres som fakta. Så det er lett å forstå at folk leter etter informasjonskilder de føler de kan stole på.  
  
Men å bli avhengig av budskapene ødelegger deres hensikt om å tilby opp-lys-ning, veiledning og oppmuntring til at dere skal lære dere å stole på deres intuitive viten og så dere ikke lenger vil ha behov for oss eller andre budbringere fra lyset. En integrert del av selv-oppdagelse – sjelelig utvikling – er å stole på deres egen intuisjon, budskap fra sjelsnivå til bevisstheten, og dette er årsaken til at vi ofte har oppfordret dere til å gå inn i dere selv for å finne svar. Sjelen deres –deres egentlige selv! – er del av en masse-bevissthet hvori alt er kjent. Dette kosmiske lageret av kunnskap, av intuitiv viten, venter bare på å bli avdekket når dere er rede til det. Dersom dere føler at dere finner informasjon som er “over eller langt utenfor deres vante tankerammer”, for å si det slik, så vær våken – sjelen deres er i ferd med å fortelle dere det dere trenger å vite i akkurat dette øyeblikket.    

Noen av dere har spurt om hvordan dere kan vite om dere tolker intuisjonen deres riktig. Intuisjonen krever ingen tolkning eller analyse – den er deres første naturlige reaksjon på informasjon. Hvis den flyter lett gjennom hjertets sfære, er den etter all sannsynlighet sann; hvis dere kjenner motstand på noe vis, så er den mest sannsynlig ikke det. Å lære å ha tillit til deres iboende indre viten kan utvikle seg raskt, men som regel kreves det øvelse, og tålmodighet er deres beste allierte. Vær oppmerksom på at et sinn som er lukket for å ta i betraktning ting som ikke er i overensstemmelse med religiøse eller ideologiske læresetninger, utgjør en barriere for at viten på sjelsnivå kan nå frem til bevisstheten.  
Elskede familie, vi kan ikke få sagt ofte nok at KJÆRLIGHET er nøkkelen til det livet dere ønsker dere, til den verden dere er her for å hjelpe til å skape. Dersom dere ikke er kjent med de myriader av måter dere kan uttrykke kjærlighet på, eller kanskje ikke husker det, så vil det gjør hjertet deres lettere hvis dere leser budskapet vårt som forteller om dette. [9. desember, 2016]*

Lysvesener fra alle deler av dette universet heier dere frem og støtter dere med kraften av uforbeholden kjærlighet som ingen ting kan måle seg med. 
                _______________________________
KJÆRLIGHET og FRED
Suzanne Ward
suzy@matthewbooks.com 

[Beskjed fra Suzy: Jeg kommer til å besøke min familie i Latin-Amerika i mars, så det neste budskapet vil komme på slutten av den måneden eller i begynnelsen av april.]

Oversetter: Leif

*den finner du på norsk på følgende nettadresse http://www.matthewbooks.com/december-9-2016/